Cirkularitet

Våra processer för återvinning bidrar till lägre energiförbrukning, minskade koldioxidutsläpp och mindre avfall.

Vi ska driva skiftet mot mer cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet, sträva efter slutna kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder.

Framsteg

  • Vi lanserar program för hälsa och friskvård till alla medarbetare.
  • Under 2020 satsade vi extra på våra medarbetares psykiska hälsa eftersom allt fler arbetade hemifrån till följd av coronapandemin.
  • Vid Sandvik Coromant erbjöds alla chefer säkerhetsutbildning och vi började arbeta mer proaktivt med riskutredning.

Minskning av avfall

För att minska vårt avfall med 50 procent måste vi reducera det till 38,8 kiloton år 2030. Diagrammet visar minskning av avfall 2016–2020.

Under 2020 minskade avfallet med 18 procent till 71 kiloton, främst till följd av minskade produktionsvolymer. Den prickade linjen är en indikering på hur bra vi ligger till i jämförelse med 2030-målen, vilket innebär att vi 2020 låg i linje med vad som krävs för att uppnå målet.

I siffrorna ingår inte avfallsdammar från vår gruvdrift och slagg från vår ståltillverkning, vilka utgör mer än 80 procent av det totala avfallet, eftersom våra möjligheter att påverka dessa är begränsade. Målet justeras för strukturförändringar.


Circularity symbol.svg

Ta reda på mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.
Gå till sidan för delårsrapporter