Leverantörshantering

Vi har åtagit oss att tillämpa hållbara inköpsmetoder som minimerar vår negativa sociala och miljömässiga påverkan samt förbättrar våra leverantörers hållbarhetsprestanda. På så sätt kan vi skapa värde för verksamheten, våra kunder och samhället i stort.

Som en del av vår hållbarhetsstrategi ska vi se till att alla leverantörer följer vår uppförandekod för leverantörer senast 2030.

Alla affärsrelationer mellan Sandvik och våra leverantörer ska bygga på ärlighet, förtroende och samarbete. Det är viktigt för oss att samarbeta med leverantörer som förstår och tar till sig våra hållbarhetsstandarder. Standarderna handlar om att skydda miljön, minska klimatförändringarna, öka cirkularitet samt respektera mänskliga och arbetstagares rättigheter och åta sig att bedriva affärsverksamhet med hög etisk integritet.

Vi uppmuntrar våra leverantörer att sträva efter ständiga förbättringar inom områdena i leverantörskoden och att arbeta tillsammans med oss för att bygga hållbara affärer.

Ansvarsfull anskaffning av mineraler och metaller

På vår webbplats på engelska hittar du vårt uttalande om ansvarsfull anskaffning av mineraler och metaller.

Läs uttalandet (på engelska)

Global policy för upphandling

Vi har antagit en global policy för upphandling vilken fastställer styrningen av koncernens upphandlingspraxis, inklusive efterlevnad av våra hållbarhetskrav. Detta inkluderar vårt åtagande gällande hållbara upphandlingsprocesser.

Regelverk för utvärdering av leverantörers hållbarhet

Vi har ett regelverk för att utvärdera och godkänna leverantörers efterlevnad av uppförandekoden för leverantörer. Enligt regelverket granskar vi leverantörer för att upptäcka risker gällande bristande efterlevnad av leverantörskoden. Baserat på riskgranskningen utförs olika kontroller av efterlevnaden.

Vi har upprättat ett samarbete med EcoVadis, som utför opartiska fjärrbedömningar av metoder för hållbarhetshantering och genomför riskbedömning och betygsättning av leverantörer.

Läs mer om EcoVadis på ecovadis.com

För identifierade högriskleverantörer har vi ett revisionsprogram baserat på leverantörskoden med en extern revisor.