Hållbarhetsstyrning

Sandviks affärsstrategi, affärsmodell och internationella ramverk ligger till grund för koncernens hållbarhetsstyrning.

Vi sätter relevanta mål för att adressera väsentliga områden och för att effektivt hantera relaterad påverkan, risker och möjligheter. Policyer och ledningssystem har fastställts för att säkerställa ekonomisk, miljömässig och social regelefterlevnad.

Läs mer om hållbarhetsstyrning i sektionen för bolagsstyrning