Jämställdhet

Uppnå jämställdhet mellan könen genom bemyndigande av kvinnor och flickor.

Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 5

  • Både vår uppförandekod och vår uppförandekod för leverantörer förbjuder diskriminering av kvinnor eller diskriminering på andra grunder.
  • Vi har antagit riktlinjer och processer för att stärka kvinnors egenmakt.
  • Mångfald och inkludering är viktiga områden för Sandvik som följs upp noga. Ett av våra hållbarhetsmål är att ha minst en tredjedel kvinnor i ledande positioner 2030

Läs om hur vi bidrar till andra av FN:s globala mål

Läs mer om FN:s globala mål på Sustainable Development Knowledge Platform