Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe

Sandviks medverkar i Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe. Att vi ännu en gång blev utvalda av Forum ETHIBEL visar att vi är bland de bästa i vår bransch när det gäller hållbarhet.

Ethibels hållbarhetsindex (Ethibel Sustainability Indices)

Forum ETHIBELs urval bygger i hög grad på forskning som utförs av Vigeo, det europeiska värderingsinstitutet som ansvarar för att samla in och bearbeta data, utföra resultatanalyser och jämförande studier för branschen.

Sammansättningen av indexen ses över två gånger om året. Det övergripande målet med de regelbundna granskningarna av indexet är att säkerställa att urvalet och graderingen av deltagarna fortsätter att återspegla den underliggande marknaden eller de marknadssegment som den representerar.

Registren Ethibel Pioneer & Excellence Investment

Forum ETHIBEL skapar registren Ethibel Pioneer och Excellence Investment från ett urval av företag som är föregångare eller ledare inom sin bransch i fråga om hållbarhet. Urvalet grundar sig på en metod för att hitta de bäst presterande företagen, kombinerat med vissa kriterier för uteslutande.