Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Människan i fokus

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas under arbetet.

Framsteg under förra året

Vår totala olycksfallsfrekvens (TRIFR)* uppgick till 3,1 2022, och vi vidtog flera åtgärder, som säkerhetskampanjer, för att förbättra oss på detta område.

Mångfald och inkludering stod också högt på vår agenda. Vi genomförde initiativ, såsom en koncernövergripande nano-learning för mångfald och inkludering, utbildningar och kompetensutvecklingsprogram.

Allbright är en icke vinstdrivande organisation som har som mål att öka mångfalden i affärssektorn och Sandvik var ett av de företag som kom med på deras gröna lista i samband med en utvärdering av svenska företag. Vi ingick även ett strategiskt partnerskap med organisationen International Women in Mining för att förbättra jämställdheten mellan könen i branschen.

Minskning av TRIFR

För att minska vår totala olycksfrekvens (TRIFR)* med 50 procent måste vi minska den till 2,3 år 2030. Tabellen och diagrammet visar minskning av TRIFR under 2016–2022.

*Antal olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar

TRIFR (total olycksfallsfrekvens)
2016-2018 2019 2020 2021 2022
3,8* 3,2 2,6 3,0 3,1

*Snittvärde

people_se.svg

Under 2022 uppgick TRIFR till 3,1, vilket motsvarar en 3-procentig ökning. Ökningen är främst kopplad till förvärv, som har påverkat TRIFR-trenden negativt.

Den prickade linjen är en indikering på hur vi ligger till i jämförelse med 2030-målet vilket innebär att vi 2022 fortfarande är i linje med vårt mål.

Målet justeras för strukturförändringar.

Kvinnor i chefspositioner

Vårt mål är att öka andelen kvinnor på chefspositioner till en tredjedel år 2030. I vår plan ingår att accelerera ökningstakten av andelen kvinnliga chefer under kommande år, vilket är nödvändigt för att uppnå 2030-målet.

Andel kvinnliga chefer, %
2016-2018* 2019 2020 2021 2022
16,7 18,1 18,3 19,6 19,6

Mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.

Gå till sidan för delårsrapporter