Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Klimatförändring

Våra mål att minska vår klimatpåverkan samt nå nettonollutsläpp är förenliga med målen i Parisavtalet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C.

Vi har åtagit oss att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till som senast 2050. Våra mål till 2030 innefattar att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 50%, med 2019 som basår, och att minska de absoluta scope 3-utsläppen med 30%. Därutöver har vi åtagit oss att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 90% till 2040.

Våra klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative (SBTi) som att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen och förenliga med målen i Parisavtalet.

Påverkan och aktiviteter

Vi kan göra skillnad genom våra kunderbjudanden, såsom lösningar för batteridriven och automatiserad gruvdrift, produktivitetshöjande tillverknings- och maskinbearbetningslösningar, samt energieffektiva lösningar för krossning och sortering.

Vi siktar på att ha ett helt elektriskt erbjudande för gruvutrusning under jord 2030 och till 90% för våra mobila krossar 2025. Redan idag tillhandahåller vi fullt ut elektrifierade stationära krossar och truckar. Pulverbaserade teknologier som additiv tillverkning gör det möjligt att slå samman flera komponenter till en vilket minskar monteringsstegen och därmed energiförbrukningen. Additiv tillverkning minskar också avfallet och minimerar ofta användningen av smörjmedel och rengöringsvätskor vid bearbetningen.

Att minska växthusgaserna i leverantörskedjan är en viktig del i att minska vår klimatpåverkan. I vår uppförandekod för leverantörer uppmanar vi våra leverantörer att anta klimatmål i linje med Paris-avtalet. Vi ställer även krav på leverantörer att kontrollera, mäta, dokumentera och planera sitt arbeta för att minimera sin klimatpåverkan.

Illustrationen visar vår klimatpåverkan längs värdekedjan. Kapitalgods, 1 %, samt bränsle- och energirelaterade handlingar, 1 % ingår inte i illustrationen.

Framsteg under förra året

I vår årsredovisning redovisar vi årligen våra växthusgasutsläpp och framsteg mot målen.

Under 2022 mätte vi våra klimatmål mot genomsnittet 2016–2018 som baslinje. Från 2023 och framåt mäter vi våra klimatmål med 2019 som basår, vilket är mer ambitiöst än tidigare mål.

Se vårt miljöavtryck 2022 i årsredovisningen

År 2022 tecknade vi en kreditfacilitet värd 11 miljarder SEK som är kopplad till våra mål för klimatet och cirkulär avfallshantering. Årliga nyckeltal relateras till hållbarhetsmålen och räntemarginalen påverkas positivt eller negativt beroende på om nyckeltalen uppfylls eller inte.

Under 2022 lanserade vi flera nya produkter som bidrar till att minska våra kunders klimatpåverkan.

Mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.

Gå till sidan för delårsrapporter