Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Globala åtaganden och index

Vi är inkluderade i flera hållbarhetsindex och stödjer ett antal internationella principer och åtaganden, vilka är viktiga erkännanden av våra satsningar på hållbara affärer. Det visar dessutom våra kunder att vi är en hållbar leverantör som strävar efter att göra även dem hållbarare.

 • CDP

  Sandvik rapporterar sin miljöpåverkan till CDP, en icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller den världsledande plattformen för rapportering kopplad till miljö.

  CDP används av bland annat företag, stater och städer för att rapportera sin miljödata såväl som att följa utvecklingen inom området och jämföra sig med andra aktörer.

  Gå till webbplatsen för CDP

   

 • EcoVadis

  Sandvik rapporterar årligen genom Ecovadis för att dela våra mätetal och framsteg.

  EcoVadis är en leverantör av hållbarhetsutvärderingar, och mer än 75 000 företag granskas via deras plattform. EcoVadis utvärdering inkluderar ett flertal hållbarhetsområden, inklusive miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Deras metodik bygger på ledande standarder som ISO 26000 och GRI.

  Gå till webbplatsen för EcoVadis

 • Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe

  Sandviks medverkar i Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe. Att vi ännu en gång blev utvalda av Forum ETHIBEL visar att vi är bland de bästa i vår bransch när det gäller hållbarhet.

  Ethibels hållbarhetsindex (Ethibel Sustainability Indices)

  Forum ETHIBELs urval bygger i hög grad på forskning som utförs av Vigeo, det europeiska värderingsinstitutet som ansvarar för att samla in och bearbeta data, utföra resultatanalyser och jämförande studier för branschen.

  Sammansättningen av indexen ses över två gånger om året. Det övergripande målet med de regelbundna granskningarna av indexet är att säkerställa att urvalet och graderingen av deltagarna fortsätter att återspegla den underliggande marknaden eller de marknadssegment som den representerar.

  Registren Ethibel Pioneer & Excellence Investment

  Forum ETHIBEL skapar registren Ethibel Pioneer och Excellence Investment från ett urval av företag som är föregångare eller ledare inom sin bransch i fråga om hållbarhet. Urvalet grundar sig på en metod för att hitta de bäst presterande företagen, kombinerat med vissa kriterier för uteslutande.

 • FTSE4Good

  Sandvik är medlem av det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series, ett index som mäter hur internationella företag bedriver sitt hållbarhetsarbete inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden ("ESG"). Det visar att vårt dedikerade hållbarhetsarbete ger resultat.

  FTSE (Financial Times Stock Exchange) är, tillsammans med Dow Jones Sustainability Index, ett av de mest erkända hållbarhetsindexen världen över. FTSE utvärderar bolagens hållbarhetsarbete baserat på publicerad information inom de tre ESG-områdena, med totalt över 300 tillhörande indikatorer:

  • Miljö: Klimatförändring, föroreningar och resurser, vatten, biologisk mångfald, och leverantörskedjan ur ett miljömässigt perspektiv
  • Socialt: Arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och samhällsansvar, hälsa och säkerhet, kundansvar och leverantörskedjan från ett socialt perspektiv
  • Styrning: Bolagsstyrning, riskhantering, antikorruptionsarbete och transparens i skattefrågor

  Läs mer om indexet på webbplatsen för FTSE

 • UN Global Compact

  Vi deltar i UN Global Compact, ett frivilligt initativ baserat på ett åtagande att implementera universiella hållbarhetsprinciper och jobba för att stödja FN:s mål.

  Genom vårt deltagande förbinder vi oss att tillämpa UN Global Compacts tio principer i vår affärsstrategi och verksamhet världen över, samt att agera till stöd för FN:s mål, med tyngdpunkt på samarbete och gemensamma åtgärder.

  UN Global Compact stöds av FN:s Generalförsamling och har även blivit uppmärksammat i flera andra mellanstatliga sammanhang.

  Sandvik har varit medlem i UN Global Compact sedan 2013.

  Gå till webbplatsen för UN Global Compact för information om Sandviks COP (Communication of Progress)

 • Index över FN:s globala mål

  Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs). Sandvik har definierat vilka mål som är mest relevanta för företaget och till vilka vi aktivt bidrar.

  Läs om hur vi bidrar till FN:s globala mål

 • Science Based Targets initiative (SBTi)

  Våra klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative (SBTi) som att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen och förenliga med målen i Parisavtalet.

  Läs mer om vårt åtagande