Nyckeltal för Sandvik

För siffror exklusive affärsområde Sandvik Materials Technology*, gå till sidan Sandvik i siffror i sektionen Investerare.

Key figures, Group total

2013 2014 2015 2016
Revenue, MSEK 87,328 88,821 90,822 84,430
Change, % –11 +2 +2 –7
of which organic, % –7 –2 –6 –6
of which structural, % 0 +2 0 0
of which currency, % –5 +2 +8 –1
Operating profit/loss, MSEK 8,638 10,120 6,062 9,657
as % of revenue 10 11 7 11
Profit/loss after financial items, MSEK 6,753 8,264 4,059 7,996
as % of revenue 8 9 4 9
Consolidated net profit for the year, MSEK 5,008 5,992 2,194 5,468
Shareholders equity1, MSEK 33,610 36,672 34,060 39,290
Equity ratio1, % 36 34 34 38
Net debt/equity ratio2 3, multiple 0.9 1.0 1.0 0.7
Rate of capital turnover2, % 89 89 86 83
Cash and cash equivalents, MSEK 5,076 6,327 6,376 8,818
Return on shareholders equity1, % 15.3 17.4 6.2 15.2
Return on capital employed1, % 12.6 13.4 7.9 12.9
Investments in non-current assets, MSEK 4,185 4,703 4,161 3,691
Total investments, MSEK 4,674 7,537 4,168 3,722
Cash flow from operations, MSEK 5,133 9,515 11,952 12,032
Cash flow, MSEK –8,656 1,039 79 2,288
Number of employees, 31 December 2016 47,338 47,318 45,808 43,732

1) As of 2011, comparative figures adjusted due to amended accounting principles.
2) As of 2011, comparative figures adjusted due to changed definition. For definitions see the page Definitions in the Annual Report.
3) As of 2012, net debt includes net pension liabilities.

Nyckeltal
2017  2018 2019 2020 2021
Orderingång, MSEK 95 444 102 440 104 075
Förändring, % 15 9 –2
Organisk tillväxt orderingång, %1) 15 9 –1,6
Intäkter, MSEK 90 827 100 072 103 238
Förändring, % 11 10 3 –16 15
Organisk tillväxt intäkter, %1) 10 11 –0,2 –11 12
Justerad EBIT, MSEK2) 14 613 18 590 19 219 14 563 18 116
Justerad EBIT marginal 16,1 18,6 18,6 16,9 18,3
Periodens resultat, MSEK 13 212 13 214 8 728 8 753 14 493
Eget kapital, MSEK 48 722 58 120 61 858 65 082 77 200
Soliditet, % 46 49 51 55 50
Nettoskuldsättningsgrad 0,33 0,20 0,18 0,04 0,35
Avkastning på sysselsatt kapital, %3) 23,8 22,7 15,2 13,3 19,5
Investeringar (capex), MSEK 3 580 3 920 4 136 3 198 3 578
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 14 752 15 353 17 807 15 414 13 217
Kassaflöde, MSEK 4 571 5 820 –1 050 7 327 –10 489
Antal medarbetare, 31 december 42 858 41 670 40 235 37 123 44 133

1) Förändring jämfört med föregående år i fast valuta för jämförbara enheter, exklusive förvärv.
2) Resultatet justerat för jämförelsestörande poster. För helåret 2021 uppgick de till 538 MSEK (-3 347). Helåret 2021 är även påverkat av avveckling av förmånsbestämda pensionsplaner i USA och England. 2020 är huvudsakligen påverkat av besparingsåtgärder samt kostnader relaterat till försäljningen av Varel Oil & Gas under första kvartalet.
3) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och årssiffran på snittet för fyra kvartal.