Sandviks årsstämma 2015

Sandvik AB höll den 7 maj 2015 årsstämma i Sandviken.

Olof Faxander, verkställande direktör och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2014 och utvecklingen under första kvartalet 2015 med fokus på de nya produkter och lösningar som utvecklats. Avgående styrelseordföranden, Anders Nyrén, reflekterade över Sandviks utveckling sedan 2002, då han tillträdde i styrelsen.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 3,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 11 maj 2015. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB fredagen den 15 maj 2015.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade ändra bolagsordningen varvid en ettårig mandattid för revisorn ska tillämpas, enligt huvudregeln i aktiebolagslagen, istället för en fyraårig mandattid.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag valdes till nya styrelseledamöter Jennifer Allerton, Claes Boustedt och Johan Molin samt omvaldes Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Hanne de Mora och Lars Westerberg. Johan Molin valdes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Jan Kjellgren och Tomas Kärnström samt till suppleanter Thomas Andersson och Mats W Lundberg.

Avgående styrelseordföranden Anders Nyrén, styrelseledamoten Simon Thompson och arbetstagarsuppleanten Alicia Espinosa avtackades.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrat arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 600 000 SEK till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 1 700 000 SEK till styrelsens ordförande, 150 000 SEK till stämmovald ledamot i revisionsutskottet, 175 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet, 100 000 SEK till stämmovald ledamot i ersättningsutskottet och 125 000 SEK till ordförande i ersättningsutskottet.

Revisor
Stämman beslutade omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2015), på i allt väsentligt samma villkor som 2014 års incitamentsprogram.

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas en Sandvik-aktie. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger även deltagaren rätt att vederlagsfritt tilldelas ytterligare aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls.

LTI 2015 omfattar högst 4,5 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2015 beräknas uppgå till högst 297 miljoner SEK, under antagande om en maximal måluppfyllelse och ett högsta pris per aktie om 100 SEK.

Wilhelm Haglund-medaljen
Anders Digernes, Sandvik Machining Solutions, utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för sin utveckling av Silent Tools® vibrationsdämpande verktygshållare.

Stockholm den 7 maj 2015

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för Externkommunikation, Sandvik AB, tel. 08 456 12 37 eller Ann-Sofie Nordh, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel. 08 456 14 94.

Se en inspelning av VD:s anförande

Sandviks årsstämma 2015  (PDF-dokument, 22 kB)