Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik anpassar kapacitet och orderbok för ånggeneratorrör förkärnkraftindustrin

Sandvik Materials Technology anpassar produktionskapacitet och orderbok för ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin i enlighet med rådande marknadsförhållanden. Orderboken kommer därför att skrivas ned med 1,1 miljarder kronor, vilket kommer att påverka orderingången negativt under andra kvartalet med motsvarande belopp. Den sammanlagda nettoeffekten på rörelseresultatet för avslutade översäkrade valutakontrakt, nedskrivningar och omstruktureringskostnader till följd av kapacitetsjusteringen uppskattas bli något positiv.

För att genomföra kapacitetsjusteringen avvecklar Sandvik successivt den äldre anläggningen för tillverkning av ånggeneratorrör i Sandviken och förlägger all tillverkning till den nya anläggningen i Sandviken som togs i bruk för kommersiell tillverkning under 2012. Den äldre anläggningen kommer att läggas i malpåse, vilket innebär att kostnaderna minimeras samtidigt som Sandvik kan återuppta tillverkningen i anläggningen om efterfrågan återhämtar sig. Kapacitetsjusteringen genomförs under andra kvartalet 2014 då all tillverkning av ånggeneratorrör överförs till den nya anläggningen.

Justeringen av tillverkningskapaciteten för ånggeneratorrör kommer att leda till personalneddragningar. Cirka
110 medarbetare i Sandviken berörs, men neddragningarna förväntas att genomföras via en minskning av inhyrd personal, naturliga avgångar samt genom avtalslösningar. Trots kapacitetsjusteringen kommer Sandvik fortfarande att kunna uppfylla avtalsmässiga åtaganden gentemot sina kunder. Även om det råder fortsatt osäkerhet inom den globala kärnkraftsindustrin är bedömningen att behovet av ytterligare justeringar av orderboken är begränsat.

I samband med kapacitetsjusteringen kommer Sandvik Materials Technology att avsluta säkrade valuta- och nickelkontrakt som härrör till de order som kommer att skrivas ner. Detta beräknas påverka EBIT positivt med cirka 300 miljoner kronor, varav cirka 200 miljoner kronor kommer att påverka kassaflödet. Nedskrivningsprövning för den totala tillverkningskapaciteten för ånggeneratorrör kommer att utföras och slutföras i juni 2013. Nettoeffekten på rörelseresultatet från avslutade säkringar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader beräknas bli något positiv och kommer att påverka resultatet för andra kvartalet.

– Kärnkraftindustrin är ett nyckelsegment för Sandvik och trots denna kapacitetsjustering kommer vi att behålla vår starka position på marknaden. Att lägga en av anläggningarna i malpåse minimerar kostnaderna men gör också att vi kan återuppta tillverkningen när marknaden är redo, säger Petra Einarsson, chef för Sandvik Materials Technology.

Stockholm den 12 juni 2013

Sandvik AB

Sandvik AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2013 kl. 08.30.

Ytterligare information kan erhållas av Petra Einarsson chef för affärsområde Sandvik Materials Technology, tel. 026 26 36 36 eller Magnus Larsson, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel. 08 456 12 40.