Sandvik genomför fler strukturella åtgärder och anpassar kapacitet och kostnader

Den nya Sandvik-strategin som presenterades i september 2011 lade grunden för en ledande marknadsposition baserat på fyra huvudpunkter: AMBITION, SNABBHET, FOKUS och GLOBALT/LOKALT. Strategin har därefter genomförts framgångsrikt och enligt plan. Nyligen genomförda utvärderingar har visat på potential för ytterligare strukturella förbättringar inom flera affärsområden. Samtidigt vidtas ett antal åtgärder för att justera kostnaderna i enlighet med den svagare efterfrågan som noterades under tredje kvartalet. Denna utveckling har fortsatt hittills under fjärde kvartalet.

Utöver de pågående förbättringsåtgärderna inom Sandvik Mining kommer arbetsstyrkan globalt att reduceras med 650 personer. Anläggningarna i North Bay, Kanada, samt i Rocklea, Australien, stängs. Tredjepartsavtal som omfattar mer än 350 personer kommer att sägas upp. Engångskostnader på omkring 175 miljoner kronor kommer att belasta fjärde kvartalet 2012, och ytterligare 175 miljoner tillkommer under 2013.

Inom Sandvik Machining Solutions kommer ytterligare aktiviteter att genomförs i syfte att uppnå skaleffekter. Seco Tools distributionscenter i Troy i USA kommer att stängas. Seco Tools produkter kommer därför att föras över till distributionscentret i Kentucky i USA. I kombination med övriga initiativ inom affärsområdet, inklusive en minskning av personalstyrkan i Fagersta, förväntas detta leda till en strukturell minskning av kostnaderna om 150 miljoner kronor. Initiativen förväntas sammantaget medföra engångskostnader som belastar resultatet med närmare 100 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2012 respektive 200 miljoner kronor under 2013.

Som tidigare meddelats utökas förbättringsprogrammet Step Change för att ytterligare stärka Sandvik Materials Technologys ställning som ett långsiktigt, värdeskapande affärsområde. Fokus ligger huvudsakligen på konsolideringar och hållbara kostnadsbesparingar på mer än 300 miljoner kronor. Som en del av den pågående utvärderingen av trådverksamheten kommer Sandvik Materials Technology att omstrukturera trådtillverkningen vid Sandvik Española i Barcelona, Spanien. Delar av produktprogrammet kommer att överföras till andra anläggningar. Arbetet med att förenkla organisationen fortsätter och stödjer den pågående strategiska förändringen av produktmixen till mer avancerade produkter. Totalt kommer förändringarna att leda till strukturella neddragningar om ytterligare cirka 220 personer globalt. Fjärde kvartalet 2012 kommer att belastas av engångskostnader om uppskattningsvis 650 miljoner kronor, varav 400 miljoner kronor härrör till nedskrivningar av i första hand anläggningstillgångar.

Sandvik Construction har under kvartalet genomfört ytterligare åtgärder med syfte att optimera den övergripande kostnadsstrukturen inom affärsområdet samt som svar på den fortsatt låga marknadsaktiviteten. Sandvik Construction minskar antalet anställda med 80 personer samt ytterligare 180 personer som i dag är anställda hos externa samarbetspartners. Detta leder till begränsade engångskostnader under fjärde kvartalet 2012. Totalt beräknas kostnaderna minska med mer än 100 miljoner kronor fram till slutet av 2013.

Som en konsekvens av åtgärderna ovan kommer den beräknade besparingen att uppgå till mer än 1 miljard kronor i slutet av 2013. Poster av engångskaraktär till ett uppskattat värde om 1 300 miljoner beräknas att belasta resultatet, varav 900 miljoner kronor kommer att bokföras i det fjärde kvartalet 2012. Påverkan på kassaflödet uppskattas till cirka 750 miljoner kronor, varav huvuddelen kommer att belasta 2013.

Miljoner kronor SandvikMining SandvikMachining Solutions SandvikMaterials Technology SandvikConstruction SandvikVenture Sandvik-koncernen
Engångskostnader kv4 2012 175 650  >0 - ~900
Engångskostnader 2013 175 200 - - - 375
Summa engångskostnader 350 650  >0 - ~1 300
  varav påverkar kassaflödet 750
Uppskattad kostnadsbesparing  >500 150  >300  >100 -  >1 000

– Det har gått ett år sedan vi inledde genomförandet av vår nya strategi. Det har varit hårt arbete och vi har också uppnått mycket. I vår strävan att ständigt förbättra vårt företag har vi identifierat flera ytterligare möjligheter. Vi har därför fattat beslut om ett antal åtgärder för att anpassa kostnader och kapacitet. Ingen av dessa åtgärder försämrar dock våra möjligheter till långsiktig tillväxt, säger Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik.

Ett konferenssamtal med Sandviks VD Olof Faxander kommer att hållas den 28 november kl. 15:30 (CET) för media och finansmarknaden. För att delta i konferensen, ring 08-505 629 59 och knappa in pinkoden 198671#.

Stockholm den 28 november 2012

Sandvik Aktiebolag

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2012 kl. 14:00.

För mer information, kontakta Magnus Larsson, chef för Investor Relations i Sandvik AB, tel 08-456 12 40,
eller Pär Altan, chef för externkommunikation i Sandvik AB, tel 08-456 12 37.

För mer information, kontakta Magnus Larsson, chef för Investor Relations i Sandvik AB, tel 08-456 12 40, eller Pär Altan, chef för externkommunikation i Sandvik AB, tel 08-456 12 37.