Medarbetarundersökningar

För att bygga en organisation med engagerade medarbetare och ge en positiv medarbetarupplevelse ser vi det som viktigare än någonsin att förstå och agera på våra medarbetares idéer, behov och angelägenheter.

SEmp-undersökning

Vår SEmp-undersökning för alla medarbetare är en process som fokuserar på medarbetarnas engagemang och upplevelse av Sandvik. Processen omfattar både själva undersökningen och en dialog inom gruppen där aktiviteter baserade på resultatet av undersökningen och dialogen sätts.

78 % : Index för medarbetarengagemang

Index för medarbetarengagemang

I undersökningen 2022 uppgick Sandviks index för medarbetarengagemang till 78 procent.

Kvartalsvis pulsundersökning

Under första kvartalet 2021 lanserade Sandvik sin första kvartalsvisa pulsundersökning (så kallad QPulse survey). Syftet är att mer frekvent mäta hur nöjda och engagerade medarbetarna.

Kombinerat med SEmp-undersökningen kommer pulsundersökningen ge oss både djupare och mer uppdaterade insikter för framtida förbättringar gällande medarbetarnas engagemang och nöjdhet.

Exempel på åtgärder som vidtagits

Flera åtgärder har vidtagits i olika delar av vår organisation, beroende på undersökningsresultat för respektive enhet eller avdelning. Några exempel är:

  • Genomförande av en workshop kallad Balance Journey för att minska ökande nivåer av stress inom vissa avdelningar.
  • Regelbundna möten där högre chefer svarar på frågor från medarbetare. Syftet är att uppmuntra till tvåvägskommunikation mellan medarbetare och högre chefer.
  • Webinarier om mångfald och inkludering för att öka förståelsen för hur team gynnas av inkludering, exempelvis när det gäller innovation.