Vanliga frågor och svar

Gällande Sandviks rekommenderade offentliga erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools.

1. Varför lämnar Sandvik ett erbjudande att förvärva utestående aktier i Seco Tools?

2. Hur kan Seco Tools dra nytta av att ägas av Sandvik?

3. Varför ska Seco Tools aktieägare acceptera erbjudandet?

4. Hur kommer den här affären att bidra till Sandviks långsiktiga tillväxt?

5. Hur påverkar förlängningen mig om jag redan har accepterat erbjudandet?

6. När kommer jag att erhålla aktierna i Sandvik?

7. Vad händer om jag inte accepterar erbjudandet under den förlängda acceptfristen?

8. När kommer de nya aktierna att börja handlas på NASDAQ OMX?

9. Hur accepterar jag erbjudandet?

10. När måste jag senast acceptera erbjudandet?

11. Var kan jag erhålla en kopia av erbjudandehandlingen och anmälningssedeln?

12. Är accept av erbjudandet förknippat med några kostnader?

13. Kan jag återkalla accept av erbjudandet?

14. Vad händer om mitt innehav av aktier i Seco Tools inte är jämnt delbart med 0,83 (1 Seco Tools-aktie dividerat med 1,2 Sandvik-aktier)?

15. När kommer jag få ersättningen för min fraction av Sandvik-aktier?

16. Kommer handeln i Seco Tools-aktien att vara begränsad under acceptfristen?

17. Vilka är de svenska skattekonsekvenserna av att acceptera erbjudandet?

18. Var kan jag hitta ytterligare information om erbjudandet?

----------------------------------------------------------------------------------------

1. Varför lämnar Sandvik ett erbjudande att förvärva utestående aktier i Seco Tools?

Seco Tools har ett starkt varumärke och kunderbjudande som kompletterar vår multi-brand-portfölj, och erbjudandet är ett naturligt steg i genomförandet av vår nya strategi att stärka vår ledande position på den globala marknaden för skärande verktyg.

Erbjudandet har tydliga industriella motiv. Seco Tools är idag ett dotterbolag till Sandvik, och genom att föra Seco Tools närmare Sandvik är det möjligt att utnyttja de sammanlagda investeringarna i forskning och utveckling och att utnyttja stordriftsfördelarna och ytterligare stärka de båda företagens konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld med ökad konkurrens.
Till toppen

2. Hur kan Seco Tools dra nytta av att ägas av Sandvik?

Seco Tools skulle kunna dra nytta av Sandviks resurser inom forskning och utveckling, produktutveckling och produktionsteknologi samt Sandviks breda geografiska närvaro och infrastruktur, särskilt i länder där Seco Tools har begränsad verksamhet. Transaktionen förväntas också generera positiva skalfördelar, främst inom utveckling, inköp, produktion och distribution.
Till toppen

3. Varför ska Seco Tools aktieägare acceptera erbjudandet?

Seco Tools är idag ett dotterbolag till Sandvik, och drivs på armlängds avstånd. Genom att föra Seco Tools närmare Sandvik är det möjligt att utnyttja de sammanlagda resurserna och investeringarna i till exempel forskning och utveckling vilket skulle stärka båda bolagens position ytterligare och bidra till långsiktigt värdeskapande.

Sandvik avser att begära en så kallad tvångsinlösen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Seco Tools då bolaget äger mer än 90 % av aktierna i Seco Tools. Totalt innehar Sandvik nu 98,7 % av aktierna och 99,6 % av rösterna i Seco Tools. I samband med tvångsinlösen avser Sandvik även att verka för en avnotering av aktierna av Seco Tools från NASDAQ OMX Stockholm.
Till toppen

4. Hur kommer den här affären att bidra till Sandviks långsiktiga tillväxt?

Sandviks nya koncernstrategi bekräftar skärande verktyg och det nya affärsområdet Sandvik Machining Solutions som ett kärnområde med betydande framtida tillväxt- och lönsamhetspotential. Marknaden kännetecknas av en allt snabbare förändringstakt och en hårdare global konkurrens vilket ökar behovet av storlek och snabb utveckling av produkter och produktionsteknologi. Seco Tools starka varumärke och kunderbjudande inom skärande verktyg kompletterar Sandviks egen verksamhet väl, och ett genomförande av Erbjudandet skulle ytterligare stärka de båda verksamheternas globala konkurrenskraft.
Till toppen

5. Hur påverkar förlängningen mig om jag redan har accepterat erbjudandet?

Inte alls. För de aktieägare i Seco Tools som accepterat erbjudandet under ordinarie acceptfrist förväntas redovisning av vederlag påbörjas omkring den 20 januari 2012.
Till toppen

6. När kommer jag att erhålla aktierna i Sandvik?

För de aktieägare i Seco Tools som accepterat erbjudandet under ordinarie acceptfrist förväntas redovisning av vederlag påbörjas omkring den 20 januari 2012. För de som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 9 februari 2012.
Till toppen

7. Vad händer om jag inte accepterar erbjudandet under den förlängda acceptfristen?

Då Sandvik (med dotterbolag) innehar mer än 90 % av aktierna i Seco Tools avser Sandvik att påkalla tvångsinlösen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Seco Tools. De aktieägare som inte har accepterat erbjudandet under den förlängda acceptfristen kommer inte att erhålla några Sandvik-aktier omkring den 20 januari 2012, utan istället erhålla ersättning för sina aktier efter vad som bestäms i tvångsinlösenprocessen.

I samband med att Sandvik påbörjar denna process kommer de kvarstående aktieägarna i Seco Tools att få mer information om processen av styrelsen i Seco Tools.
Till toppen

8. När kommer de nya aktierna att börja handlas på NASDAQ OMX?

Handel med de aktier som ges ut som vederlag i erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas påbörjas på NASDAQ OMX omkring den 9 februari 2012 i samband med att redovisning av vederlag sker.
Till toppen

9. Hur accepterar jag erbjudandet?

Direktregistrerade innehav
Aktieägare i Seco Tools vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear och som önskar acceptera erbjudandet ska under den förlänga acceptfristen, från och med den 16 januari 2012 till och med den 26 januari 2012 klockan 17.00 (CET), underteckna och skicka in en korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till Handelsbanken Capital Markets, Emission. Adressen framgår av anmälningssedeln.

Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Handelsbanken Capital Markets, Emission tillhanda senast klockan 17.00 (CET) den sista anmälningsdagen. Anmälningssedel kan även lämnas till bankkontor eller värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till Handelsbanken Capital Markets, Emission.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare i Seco Tools vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare kommer inte att erhålla en förtryckt anmälningssedel. Accept av erbjudandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Till toppen

10. När måste jag senast acceptera erbjudandet?

Direktregistrerade innehav
Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Handelsbanken Capital Markets, Emission tillhanda senast klockan 17.00 (CET) den sista anmälningsdagen. Anmälningssedel kan även lämnas till bankkontor eller värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till Handelsbanken Capital Markets, Emission.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare kommer inte att erhålla en förtryckt anmälningssedel. Accept av erbjudandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Till toppen

11. Var kan jag erhålla en kopia av erbjudandehandlingen och anmälningssedeln?

Erbjudandehandlingen, förtryckt anmälningssedel och svarskuvert har distribuerats till direktregistrerade aktieägare i Seco Tools. Direktregistrerade aktieägare som inte har accepterat erbjudandet under ordinarie acceptfrist kommer att erhålla en ny förtryckt anmälningssedel och svarskuvert som ska användas under förlängningen.

Tryckt version av erbjudandehandlingen kan erhållas från Sandvik och från Handelsbankens kontor. Erbjudandehandlingen samt blanka anmälningssedlar finns även tillgängliga i elektroniskt format från denna hemsida samt från Handelsbankens hemsida,www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.
Till toppen

12. Är accept av erbjudandet förknippat med några kostnader?

Nej.
Till toppen

13. Kan jag återkalla accept av erbjudandet?

Acceptanser gjorda under den ordinarie acceptfrist kan inte längre återkallas.

Aktieägare i Seco Tools har rätt att återkalla lämnade accepter av erbjudandet gjorda under den förlängda acceptfristen. Återkallelse av accept ska ha inkommit till Handelsbanken Capital Markets senast klockan 17.00 (CET) den sista anmälningsdagen.

Ägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar återkalla lämnad accept ska göra detta i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Ägare måste kontakta sin förvaltare i god tid så att återkallelse kan ske enligt ovan.
Till toppen

14. Vad händer om mitt innehav av aktier i Seco Tools inte är jämnt delbart med 0,83 (1 Seco Tools-aktie dividerat med 1,2 Sandvik-aktier)?

Endast hela aktier i Sandvik kommer att ges ut till aktieägare i Seco Tools som accepterar Erbjudandet. Fraktioner av aktier kommer att läggas samman och säljas på marknaden för berörda aktieägares räkning och ersättningen kommer därefter att fördelas mellan dessa aktieägare i förhållande till storleken på respektive aktieägares fraktion av en Sandvik-aktie.
Till toppen

15. När kommer jag få ersättningen för min fraction av Sandvik-aktier?

För de aktieägare i Seco Tools som accepterat erbjudandet under ordinarie acceptfrist förväntas redovisning av vederlag påbörjas omkring den 20 januari 2012. För de som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 9 februari 2012.
Till toppen

16. Kommer handeln i Seco Tools-aktien att vara begränsad under acceptfristen?

Nej.
Till toppen

17. Vilka är de svenska skattekonsekvenserna av att acceptera erbjudandet?

För information om svenska skattekonsekvenser av att acceptera erbjudandet, vänligen se sidorna 91-93 i erbjudandehandlingen.
Till toppen

18. Var kan jag hitta ytterligare information om erbjudandet?

Information om villkoren för erbjudandet återfinns i erbjudandehandlingen, vilken finns tillgänglig på den hemsida samt på Handelsbankens hemsida,www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

För ytterligare frågor rörande erbjudandet var vänligen kontakta Sandviks aktieägarservice på telefonnummer 0480-404 117.
Till toppen