Vägledning

Sandvik tillhandahåller ingen marknadsprognos eller resultatprognos. Vägledning för vissa icke operativa nyckeltal som kan vara användbara för att uppskatta det finansiella resultatet återfinns i tabellen nedan.

Vägledning avseende Kv 1 2023
Kassaflödespåverkande investeringar Uppskattas till cirka 4,5 miljarder kronor för 2023.
Valutaeffekter Baserat på valutakurserna i slutet av mars 2023 uppskattas transaktions- och omräkningseffekter att ha en påverkan om
cirka +200 miljoner kronor på EBITA för det andra kvartalet 2023, jämfört med samma kvartal förra året.
Räntenetto Uppskattas till cirka -1,7 miljarder kronor för 2023.
Skattesats Uppskattas till 23 % - 25 % för 2023, normaliserad.