Vägledning

Sandvik tillhandahåller ingen marknadsprognos eller resultatprognos. Vägledning för vissa icke operativa nyckeltal som kan vara användbara för att uppskatta det finansiella resultatet återfinns i tabellen nedan:

Vägledning avseende Kv 4 2022
Kassaflödespåverkande investeringar Uppskattas till cirka 4,5 miljarder kronor för 2023.
Valutaeffekter Baserat på valutakurserna i slutet av december 2022 uppskattas transaktions- och omräkningseffekter att ha en
påverkan om cirka +600 miljoner kronor på EBITA för det första kvartalet 2023, jämfört med samma kvartal förra året.
Räntenetto Uppskattas till cirka -1,7 miljarder kronor för 2023.
Skattesats Uppskattas till 23% - 25% för 2023, normaliserad.