Vägledning

Sandvik tillhandahåller ingen marknadsprognos eller resultatprognos. Vägledning för vissa icke operativa nyckeltal som kan vara användbara för att uppskatta det finansiella resultatet återfinns i tabellen.

Vägledning avseende kvarvarande verksamhete, Kv 1 2021
Kassaflödespåverkande investeringar Uppskattas till <4 miljarder kronor för 2021
Valutaeffekter Baserat på valutakurserna i slutet av december 2020 uppskattas transaktions- och omräkningseffekter att ha en påverkan om cirka -750 miljoner kronor på rörelseresultatet för det första kvartalet 2021, jämfört med samma kvartal förra året
Metallpriseffekter Baserat på valutakurser, lagernivåer och metallpriser i slutet av december 2020 uppskattas en påverkan om cirka +60 miljoner kronor på rörelseresultatet i Sandvik Materials Technology för det första kvartalet 2021
Räntenetto Uppskattas cirka -0,4 miljarder kronor för 2021
Skattesats Uppskattas till 22% - 24% för 2021, exklusive jämförelsestörande poster