Vägledning

Sandvik tillhandahåller ingen marknadsprognos eller resultatprognos. Vägledning för vissa icke operativa nyckeltal som kan vara användbara för att uppskatta det finansiella resultatet återfinns i tabellen.

Vägledning avseende Kv 3 2022
Kassaflödespåverkande investeringar Uppskattas till cirka 4,0 miljarder kronor för 2022.
Valutaeffekter Baserat på valutakurserna i slutet av september 2022 uppskattas transaktions- och omräkningseffekter att ha en påverkan om cirka +1 400 miljoner kronor på EBITA för det fjärde kvartalet 2022, jämfört med samma kvartal förra året..
Räntenetto Uppskattas till cirka -0,7 miljarder kronor för 2022.
Skattesats Uppskattas till 22% - 24% för 2022, normaliserad.