Vägledning

Sandvik tillhandahåller ingen marknadsprognos eller resultatprognos. Vägledning för vissa icke operativa nyckeltal som kan vara användbara för att uppskatta det finansiella resultatet återfinns i tabellen.

Vägledning avseende kvarvarande verksamhete, Kv 1 2022
Kassaflödespåverkande investeringar Uppskattas till <5 miljarder kronor för 2022
Valutaeffekter Baserat på valutakurserna i slutet av mars 2022 uppskattas transaktions- och omräkningseffekter att ha en påverkan om cirka +600 miljoner kronor på EBITA för det andra kvartalet 2022, jämfört med samma kvartal förra året (varav +50 miljoner kronor förväntas vara hänförligt till Sandvik Materials Technology)
Räntenetto Uppskattas till cirka <-0,4 miljarder kronor för 2022
Skattesats Uppskattas till 22% - 24% för 2022, normaliserad
Metallpriseffekter Baserat på valutakurser, lagernivåer och metallpriser i slutet av mars 2022 uppskattas en påverkan om cirka +700 miljoner kronor på EBITA för Sandvik Materials Technology för det andra kvartalet 2022