Upplåning

Strategi för upplåning

Sandvik har antagit en centraliserad strategi där den huvudsakliga upplåningen görs av moderbolaget och av Sandvik Treasury AB för att sedan distribueras ut inom koncernen via dotterbolagslån. Avsikten är att utnyttja ett brett spektrum av lånekällor och att sprida förfallen över tiden. Sandvik har också en back-up facilitet för att kunna nyttja den korta kapitalmarknaden.

För att reducera refinansieringsrisken, strävar koncernen efter en spridning av förfallodagarna. Per 31 mars 2023, var den genomsnittliga återbetalningstiden 3,6 år.

Likviditets- och refinansieringsriskerna regleras i Sandviks finanspolicy på så sätt att att koncernens sysselsatta kapital, minus kassan, skall i tillägg till eget kapital, pensionsskuld, uppskjutna skatteskulder och övriga avsättningar finansieras långsiktigt.

Se även uppgifter om Sandviks kreditvärdering av Standard and Poor's.