Långsiktiga finansiella mål

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och finansiell ställning.

Tillväxt 7 %

En tillväxt om 7 % över en konjunkturcykel, organiskt och via förvärv, i fast valuta

Justerad EBITA-intervall: 20–22%

En justerad EBITA-intervall om 20–22% över en ekonomisk cykel, justerat för jämförelsestörande poster

Finansiell nettoskuld/EBITDA: <1.5

En finansiell nettoskuld/EBITDA <1.5, exkluderat större förvärv

Utdelningskvot: 50 %

En utdelningskvot om 50 % av vinst per aktie över en ekonomisk cykel, justerat för jämförelsestörande poster