Definitioner

Avkastning på eget kapital

Årlig

12 månaders rullande resultat dividerat med de senaste fyra kvartalens genomsnitt för eget kapital.

I kvartalet

Resultatet för det senaste kvartalet uppräknat till årstakt, dividerat med det senaste kvartalets genomsnittliga egna kapital

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)

Årlig

12 månaders rullande rörelseresultat plus finansiella intäkter, dividerat med de senaste fyra kvartalens genomsnitt för sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som totalt kapital med avdrag för kortfristiga icke räntebärande skulder.

I kvartalet

Det senaste kvartalets rörelseresultat plus finansiella intäkter uppräknat till årstakt, dividerat med det senaste kvartalets genomsnittliga sysselsatta kapital. Sysselsatt kapital definieras som totalt kapital med avdrag för kortfristiga icke räntebärande skulder.

Avkastning på totalt kapital

Årlig

De senaste 12 månadernas rullande rörelseresultat plus finansiella intäkter, dividerat med det genomsnittliga totala kapitalet för de senaste fyra kvartalen.

I kvartalet

Det senaste kvartalets rörelseresultat plus finansiella intäkter uppräknat till årstakt, dividerat med de senaste fyra kvartalens genomsnitt för totalt kapital

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.

Jämförelsestörande poster

Stora förvärv eller försäljningar, omstruktureringskostnader och nedskrivningar.

Medel från verksamheten

EBITDA justerat för poster som inte ingår i kassaflödet, minus räntenetto minus periodens inkomstskatt.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande kort- och långfristiga skulder med avdrag för likvida medel, dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Orderingång

Orderingång under en period avser alla mottagna order för omgående leverans samt order för framtida leverans där leveransdatum och kvantitet har bekräftats. Orderingången under en period omfattar även omfatta alla ändringar i orderstocken. Mer specifikt så påverkas siffrorna för orderingången i en viss period av:

  • Annullering av order, oavsett när order ursprungligen mottogs och rapporterades.
  • Prisförändringar som påverkar orderstocken.

Organisk tillväxt

Tillväxt i intäker exklusive effekten från förvärv, försäljningar och förändrade valutakurser.

Relativt rörelsekapital

Årlig

Genomsnittligt rörelsekapital för de senaste fyra kvartalen, dividerat med intäkterna för de senaste tolv månaderna.

I kvartalet

Genomsnittligt rörelsekapital för det senaste kvartalet, dividerat med intäkterna i det senaste kvartalet uppräknat till årstakt.

Räntetäckningsgrad

Medel från verksamheten (FFO) dividerat med räntekostnader.

Rörelsekapital

Summan av lager, kundfordringar och leverantörsskulder samt övriga icke räntebärande fordringar och skulder exklusive skattefordringar och skatteskulder.

Resultat per aktie

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året.

Skuldsättningsgrad (nettoskuld / EBITDA)

Räntebärande kort- och långfristiga skulder med avdrag för likvida medel, dividerat med EBITDA.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i relation till totalt kapital.