The Power of Sandvik

Riktlinjerna för Sandviks verksamhet finns samlade i The Power of Sandvik. Innehållet utgörs bland annat av:

  • koncernens Basic Business Concept (som innehåller koncernens vision och mission, samt de gemensamma strategierna, målen och värderingarna),
  • organisationsstrukturen (tjänstebeskrivningar etc.),
  • Sandviks uppförandekod (som omfattar verksamhetsstyrning, relationer till fackföreningar och sociala frågor),
  • administrativa förfaranden och riktlinjer för verksamheten (befogenheter, godkännanderätt, finansiell rapportering, personalpolitik, arbetsmiljö, miljö osv.); på vissa marknader har riktlinjerna anpassats till den lokala lagstiftningen.

Uppförandekoden avser Sandviks interna verksamhet, företagets roll i samhället samt företagets förhållningssätt gentemot leverantörer. Koden baseras på grundläggande värderingar för sunt företagande, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö såsom de beskrivs i OECDs riktlinjer för multinationella företag samt lokala och nationella lagar och förordningar.

För att se till att de värderingar som officiellt styr Sandviks agerande även återspeglas i Sandviks faktiska handlingar, har dessa värderingar fått hög prioritet i Sandviks verksamhetsstyrning. Varje chef inom koncernen ansvarar för att se till att uppförandekoden efterlevs.

Läs mer om Sandviks företagsstyrning i Bolagsstyrningsrapporten ur Årsredovisningen 2010.