Utskottet för förvärv och avyttringar

Utskottet för förvärv och avyttringar, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Ledamöter i utskottet 2022/2023

Utskottet för förvärv och avyttringar består för närvarande av:

  • Johan Molin (utskottets ordförande)
  • Helena Stjernholm
  • Claes Boustedt.

Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i utskottet för förvärv och avyttringar.

Utskottets uppgifter

Syftet med utskottet är att åstadkomma en bättre process vid förberedandet av betydande eller strategiskt viktiga förvärv och avyttringar för beslut av styrelsen. Utskottet sammanträder ad hoc på begäran av verkställande direktören och koncernchefen i samråd med styrelseordföranden.

Utskottets arbete under 2021

Utskottet för förvärv och avyttringar sammanträdde under 2021 vid tio tillfällen och granskade ärenden i huvudsak rörande separationen och den potentiella börsnoteringen av affärsområdet Sandvik Materials Technology, samt förvärven av DWFritz Automation, CNC Software och Cambrio.