Utskottet för förvärv och avyttringar

Utskottet för förvärv och avyttringar, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Ledamöter i utskottet 2021/2022

Utskottet för förvärv och avyttringar består för närvarande av:

  • Johan Molin (utskottets ordförande)
  • Helena Stjernholm
  • Claes Boustedt.

Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i utskottet för förvärv och avyttringar.

Utskottets uppgifter

Syftet med utskottet för förvärv och avyttringar är att åstadkomma en bättre process vid förberedandet av betydande eller strategiskt viktiga förvärv och avyttringar för beslut av styrelsen. Utskottet sammanträder ad hoc på begäran av verkställande direktören och koncernchefen i samråd med styrelseordföranden.

Utskottets arbete under 2020

Utskottet för förvärv och avyttringar sammanträdde under 2020 vid åtta tillfällen och granskade ärenden i huvudsak rörande separationen och den potentialla utdelningen och börsnoteringen av affärsområdet Sandvik Materials Technology, förvärven av DSI Underground, CGTech, Miranda Tools verksamhet, Allied Construction Products och QCT samt avyttringen av Sandviks Exploration-verksamhet.