Utskottet för förvärv och avyttringar

Utskottet för förvärv och avyttringar, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Ledamöter i utskottet 2023/2024

Utskottet för förvärv och avyttringar består för närvarande av:

  • Johan Molin (utskottets ordförande)
  • Helena Stjernholm
  • Claes Boustedt.

Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i utskottet för förvärv och avyttringar.

Utskottets uppgifter

Syftet med utskottet är att åstadkomma en bättre process vid förberedandet av betydande eller strategiskt viktiga förvärv och avyttringar för beslut av styrelsen. Utskottet sammanträder ad hoc på begäran av verkställande direktören och koncernchefen i samråd med styrelseordföranden.

Utskottets arbete under 2022

Utskottet för förvärv och avyttringar sammanträdde under 2022 vid fyra tillfällen och granskade ärenden i huvudsak rörande utdelningen och börsnoteringen av affärsområdet Sandvik Materials Technology, samt förvärvet av den gruvrelaterade verksamheten i Schenck.