Utskottet för förvärv och avyttringar 2020/2021

Utskottet för förvärv och avyttringar etablerades genom ett styrelsebeslut i april 2018 för att åstadkomma en bättre process vid förberedandet av betydande eller strategiskt viktiga förvärv och avyttringar för beslut av styrelsen. Utskottet sammanträder ad hoc, på begäran av VD och koncernchefen i samråd med styrelseordföranden.

Utskottet består för närvarande av Johan Molin (utskottets ordförande), Helena Stjernholm och Claes Boustedt. Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i utskottet för förvärv och avyttringar.