Revisionsutskottet

Revisionsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Ledamöter i utskottet 2023/2024

Revisionsutskottet består för närvarande av:

 • Claes Boustedt (utskottets ordförande)
 • Johan Molin
 • Helena Stjernholm

Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i revisionsutskottet.

Utskottets arbete under 2022

Revisionsutskottet sammanträdde under 2022 vid sex tillfällen. Sandviks externa revisor och företrädare för företagsledningen deltog vid dessa sammanträden.

Utskottets uppgifter

Områden som revisionsutskottet behandlade avsåg främst:

 • Övervakning av den finansiella rapporteringen och säkerställande av dess tillförlitlighet
 • Effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll och intern revision
 • Planering, omfattning och uppföljning av årets interna och externa revision
 • Biträde tili valberedningen med avseende pä förslaget tili revisor
 • Övervakning av den externa revisorns opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning tili vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision
 • Koncernens systematiska processer för övergripande riskhantering samt ärenden innefattande mer detaljerad riskhantering inklusive legala tvister, regelefterlevnad, företagsutredningar, IT-säkerhet, förbättringar av koncernens digitala säkerhet, redovisningsregler, skatter, finansverksamhet, försäkringsskydd och pensionsfrågor
 • Utvecklingen och effektiviteten vad gäller processer för regelefterlevnad, med särskilt fokus på att säkerställa operativ stabilitet i programmet för regelefterlevnad, Compliance House
 • Sandviks uppförandekod, Sandviks globala visselblåsarsystem, vissa specifika ärenden hanterade via Speak Up och den övergripande effektiviteten av systemet
 • Sandviks hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys