Revisionsutskottet 2020/2021

Revisionsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen. Utskottet består för närvarande av Claes Boustedt (utskottets ordförande), Johan Molin och Helena Stjernholm. Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i revisionsutskottet.