Revisionsutskottet

Revisionsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Ledamöter i utskottet 2021/2022

Revisionsutskottet består för närvarande av:

 • Claes Boustedt (utskottets ordförande)
 • Johan Molin
 • Helena Stjernholm

Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i revisionsutskottet.

Utskottets uppgifter

Områden som revisionsutskottet behandlar avser främst:

 • Övervakning av den finansiella rapporteringen och säkerställande av dess tillförlitlighet
 • Effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll och intern revision
 • Planering, omfattning och uppföljning av årets interna och externa revision
 • Biträde till valberedningen med avseende på förslaget till revisor
 • Övervakning av den externa revisorns opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning till vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision
 • Koncernens systematiska processer för övergripande riskhantering samt ärenden innefattande mer detaljerad riskhantering inklusive legala tvister, regelefterlevnad, företagsutredningar, IT-säkerhet, redovisningsregler, skatter, finansverksamhet, försäkringsskydd och pensionsfrågor
 • Utvecklingen och effektiviteten vad gäller processer för regelefterlevnad, med särskilt fokus på utrullningen av programmet för regelefterlevnad, Compliance House
 • Sandviks uppförandekod, vissa specifika ärenden hanterade via Speak Up, Sandviks globala visselblåsarsystem, och den övergripande effektiviteten av systemet
 • Sandviks hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys

Utskottets arbete under 2020

Revisionsutskottet sammanträdde under 2020 vid fem tillfällen. Sandviks externa revisor och företrädare för företagsledningen deltog vid dessa sammanträden.