Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Ledamöter i utskottet 2023/2024

Ersättningsutskottet består för närvarande av:

  • Johan Molin (utskottets ordförande)
  • Helena Stjernholm
  • Kai Wärn

Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i ersättningsutskottet.

Utskottets uppgifter

Ersättningsutskottet har bland annat de uppgifter som framgår av Koden, vilket innefattar beredande av förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt förslag till långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Ersättningar till och anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets rekommendation. Ersättningar till koncernledningen beslutas av verkställande direktören i samråd med ersättningsutskottet.

Utskottets arbete under 2022

Ersättningsutskottet sammanträdde under 2021 vid tre tillfällen.