Sök

Styrelseledamot Claes Boustedt

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet och medlem i utskottet för förvärv och avyttringar.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB sedan 1997 och verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB sedan 1995.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Hufvudstaden AB, Förvaltnings AB Lunden och Alleima AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

50 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.