Ramverk för styrning

Vi har ett etablerat ramverk för bolagsstyrning vilket inkluderar policyer och riktlinjer för koncernen och andra styrdokument för att reglera hur vi bedriver affärer. Vi kallar detta ramverk för The Sandvik Way.

Vårt ramverk för styrning, The Sandvik Way, baseras på fyra byggstenar:

1. Tillsyn & Inriktning

 • Bolagsstämma & Styrelse
 • VD & Koncernledning
 • Affärsområden & Koncernfunktioner
 • Koncerngemensamma kommittéer
 • Koordinering av legala enheter och länder

2. Företagskultur & Värdeskapande strukturer

 • Syfte
 • Kärnvärden
 • Uppförandekod
 • Ledarskapsmodell

3. Operativa systemet

 • Koncernstrategier & Riskbedömningar
 • Strategisk planering
  • Treårsplan
  • Prognoser & Mål
 • Policyer & Procedurer
  • Program för policyefterlevnad
  • Finansiell internkontroll

Mätning & Övervakning

 • Målstyrning & Måluppföljning
 • Rapportering
 • Speak Up & Utredningar
 • Egenutvärdering

Revision

 • Extern & Intern

Analys & Ständiga förbättringar

4. Styrning av affärsområden

 • Sandvik Manufacturing and Machining Solutions
 • Sandvik Mining and Rock Solutions
 • Sandvik Rock Processing Solutions
 • Sandvik Materials Technology