Ramverk för styrning

Sandviks ramverk för bolagsstyrning, The Sandvik Way, baseras på tre byggstenar och beskriver hur gemensamma arbetssätt har införts inom hela organisationen.

1. Styrningsmodell

 • Bolagsstämma och styrelse
 • Vd och koncernledning
 • Affärsområden och Koncernfunktioner
 • Divisioner
 • Affärsenheter, distributionscenter, produktionsenheter, försäljningsområden, försäljningsenheter.

Denna del beskriver hur Sandvik-koncernen styrs och vägleds. Styrelsen, som utses av bolagsstämman, fastställer koncernens strategiska inriktning. Verkställande direktören verkställer denna genom koncernledningen vars medlemmar leder och övervakar koncernens verksamhet. Det huvudsakliga operativa ansvaret inom koncernen ligger hos affärsområdena och divisionerna, och koncernfunktionerna ansvarar för funktionella policyer och processer som stödjer affärsverksamheten.

The Sandvik Way har implementerats i respektive affärsområde och ytterligare krav uppställs längre ner i affärsområdenas operativa struktur.

2. Verksamhet

 • Sandviks strategi och Riskhantering
 • Mål och nyckelresultat, Policyer och procedurer
 • Finansiella prognoser och scenariosanalys
 • Extern rapportering
 • Performance management, Regelefterlevnad och Speak Up
 • Intern kontroll
 • Intern revision och Extern revision

Denna del beskriver de detaljerade kontroller och ramverk för riskhantering som är gemensamma för koncernen. Detta omfattar flera aspekter såsom strategi och riskhantering, policyer, finansiella prognoser och scenarioanalys samt regelefterlevnad, interna kontroller och revision. Performance management, kontroller och ständiga förbättringar utgör en gedigen grund för vårt sätt att arbeta.

Ständiga förbättringar

3. Företagskultur

 • Syfte
 • Kärnvärden
 • Uppförandekod
 • Ledarskapsmodell

Denna del utgör grunden för hur vi alla formar vår företagskultur och möjliggör en kundorienterad och ansvarsfull verksamhet. Våra operativa kontroller och ramverk för riskhantering understöds av de målsättningar och krav som återfinns i vårt syfte, våra kärnvärden, vår uppförandekod och ledarskapsmodell.