Protokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sandvik Aktiebolag, org.nr 556000-3468, i Sandviken den 3 maj 2011

Antal aktier Antal röster

Thure Abrahamsson.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-, Bilaga A

§ 1
Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Nyrén.

§ 2
Val av ordförande vid stämman

Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utsågs advokat Sven Unger.

Det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist, Bo Severin, att föra protokollet vid stämman.

§ 3
Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt godkänna avprickning vid entréerna på förteckningen över i laga tid anmälda aktieägare och ombud för aktieägare såsom förfarande vid upprättande av röstlängd.

Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande, Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Simon Thompson, Lars Westerberg samt Jan Kjellgren, Tomas Kärnström, Bo Westin och Alicia Espinosa.

Det antecknades vidare att auktoriserade revisorn Caj Nackstad var närvarande.

Det antecknades att aktieägare representerade av Göran Cronwall, Nordea Bank AB, röstade nej vid §§ 14, 15, 16, 18 samt 19 enligt Bilaga B.

Godkändes den i ovannämnda Bilaga A intagna förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd på stämman.

§ 4
Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Ossian Ekdahl, representant för Första AP-Fonden och Lars Holgersson, representant för Livförsäkringsaktiebolaget Skandia.

§ 5
Godkännande av dagordning

Godkändes i Bilaga C angiven dagordning för stämman.

§ 6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden anmälde att kallelse till stämman varit införd den 29 mars 2011 i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Arbetarbladet och i Gefle Dagblad.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning utlyst.

§ 7
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2010 avgivna årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, Bilaga D.

Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för år 2010, Bilaga D, samt revisorernas yttrande om huruvida de riktlinjer som förra årets stämma beslutade om följts, Bilaga E (PDF, ). I samband härmed redogjorde styrelsens ordförande för styrelsearbetet. Auktoriserade revisorn Caj Nackstad redogjorde kortfattat för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.

§ 8
Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Olof Faxander lämnade en redogörelse för Sandvik-koncernen och dess utvecklingsmöjligheter.

Av aktieägare väckta frågor besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 9
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Upptogs till behandling fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning för dels moderbolaget, dels koncernen.

Beslöt stämman att fastställa moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.

§ 10
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattade. I detta beslut deltog icke verkställande direktören, övriga ledamöter och suppleanter.

§ 11
Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att

till förfogande stående balanserade vinstmedel 11 855 367 492
samt årets vinst 2 850 334 411
Kronor 14 705 701 903

skulle disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas en (3) kronor per aktie 3 558 861 525
i ny räkning överföres 11 146 840 378
Kronor 14 705 701 903

Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 6 maj 2011 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknades komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 11 maj 2011.

§ 12
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete

Carl-Olof By redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, samt för hur valberedningens arbete bedrivits under året.

Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara åtta och att ingen suppleant skulle utses, samt att till revisor välja ett registrerat revisionsbolag.

§ 13
Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades förslag om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga F1.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet bifölls av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av aktier och röster på stämman. Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av Bilaga F2.

§ 14
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna skall utgå med 1 500 000 kronor till ordföranden och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, 500 000 kronor vardera.

Stämman beslöt vidare att arvode till ordföranden i Revisionsutskottet skall utgå med 175 000 kronor samt att arvode till övriga stämmovalda medlemmar i Revisionsutskottet skall utgå med 150 000 kronor. Till ordföranden i Ersättningsutskottet beslöt stämman att arvode skall utgå med 125 000 kronor och till övriga stämmovalda medlemmar i Ersättningsutskottet skall arvode utgå med 100 000 kronor.

Ordföranden upplyste om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag. Ordföranden upplyste vidare om att bolaget betalar sociala avgifter på styrelse- och utskottsarvoden. I den mån uppdraget utförs genom bolag, uppjusteras sådant arvode med belopp motsvarande de sociala avgifter som Sandvik därmed inte har att erlägga.

Ersättning till revisorn beslutades utgå löpande under mandattiden enligt godkänd räkning.

§ 15
Val av styrelse och styrelseordförande

Vid härefter företagna val valdes till styrelseledamöter:

Olof Faxander (nyval)
Johan Karlström (nyval)
Fredrik Lundberg (omval)
Hanne de Mora (omval)
Egil Myklebust (omval)
Anders Nyrén (omval)
Simon Thompson (omval)
Lars Westerberg (omval)

Anders Nyrén omvaldes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att de fackliga organisationerna till ordinarie styrelseledamöter i bolaget utsett Jan Kjellgren och Tomas Kärnström samt till suppleanter Alicia Espinosa och Bo Westin.

§ 16
Val av revisor

För en ny mandattid till och med årsstämman 2015 omvaldes registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Anmäldes att KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor.

§ 17
Beslut om valberedningsprocedur m.m. inför årsstämman 2012

Framlades förslag till valberedningsprocedur m.m. inför årsstämman 2012, Bilaga G (PDF, ).

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 18
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga H.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att Günther Mårder uppgav att Sveriges Aktiesparares Riksförbund generellt sett anser att nivån enligt förslaget på de rörliga delarna av lön är för hög och att Aktiespararna är kritiska till rörlig kortsiktig variabel lön, framförallt för verkställande direktören och ekonomidirektören.

§ 19
Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Framlades styrelsens förslag till införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, Bilaga I.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 20
Avslutande av stämman

Styrelsens ordförande framförde bolagets och aktieägarnas tack till de avgående styrelseledamöterna Lars Pettersson och Georg Ehrnrooth samt revisorn Caj Nackstad.

Då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras: Vid protokollet:

Sven Unger Bo Severin
Ossian Ekdahl
Lars Holgersson