Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

Advokat Sven Unger till ordförande vid stämman.

Åtta styrelseledamöter, inga suppleanter och till revisor ett registrerat revisionsbolag.

Arvode till styrelsen och revisor:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget 500.000 kronor
Styrelsens ordförande 1.500.000 kronor
Stämmovald ledamot som ingår i Revisionsutskottet 150.000 kronor
Ordförande i Revisionsutskottet 175.000 kronor
Stämmovald ledamot som ingår i Ersättningsutskottet 100.000 kronor
Ordförande i Ersättningsutskottet 125.000 kronor
Arvode till revisor skall utgå löpande under mandattiden enligt godkänd räkning

Omval av styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Nyval av Johan Karlström och Olof Faxander. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Nyrén.

Johan Karlström är född 1957. Han är civilingenjör och är verkställande direktör och styrelseledamot i Skanska AB. Johan Karlström har dessförinnan mångårig erfarenhet från chefsposter inom Skanska och BPA (nuvarande Bravida). Han är oberoende enligt bolagsstyrningskodens regler.

Olof Faxander är född 1970. Han är civilingenjör och ekonom, och sedan 1 februari i år verkställande direktör och koncernchef i Sandvik. Mellan 2006 och 2011 var han styrelseledamot, verkställande direktör och koncernchef i SSAB. Olof Faxander har dessförinnan tio års gedigen branscherfarenhet från ledande befattningar inom Avesta Sheffield, Avesta Polarit och Outokumpu Group. Han är även ordförande i branchorganisationen Jernkontoret.

Omval av KPMG AB som revisor till och med årsstämman 2015, dvs. för fyra år.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankllande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti 2011, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2013 jämte dess uppdrag.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.

För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

Stockholm i mars 2011

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag (publ)