Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2011

Valberedningen har genom Sandvik AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter.

Frågan om jämnare könsfördelning har uppmärksammats.

Georg Ehrnrooth och Lars Pettersson har förklarat att de ej är tillgängliga för omval.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap. Valberedningens förslag innebär nyval av Johan Karlström och Olof Faxander och omval av Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Johan Karlström är verkställande direktör och koncernchef för Skanska AB och har bred erfarenhet från internationell bygg- och anläggningsverksamhet. Olof Faxander är Sandvik AB:s verkställande direktör och koncernchef. De till nyval föreslagna ledamöterna bedöms tillföra värdefull erfarenhet och kompetens till styrelsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Nyrén.

Enligt valberedningens mening innebär förslaget att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Stockholm i mars 2011

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag