Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Sandvik AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman 2010 består av styrelsens ordförande Anders Nyrén, tillika utskottets ordförande, samt Georg Ehrnrooth och Egil Myklebust. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av Sandviks riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Ersättningsutskottet anser att bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka antogs av årsstämman 2010 har uppfyllt sina syften och fungerat väl. Styrelsen har vid ett tillfälle utnyttjat sin rätt att avvika från riktlinjerna, nämligen i samband med fastställande av avgångsersättning för tidigare verkställande direktör Lars Pettersson. Utskottet anser vidare att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är väl avvägda och marknadsmässiga.

Utskottet anser dock att det finns anledning att ytterligare stärka sambandet mellan bolagsledningens och aktieägarnas intressen. Ett resultat av ersättningsutskottets utvärdering av Sandviks prestationsbaserade program för långsiktig variabel kontant lön (LVL), vilket infördes 2006, är att styrelsen inför årsstämman 2011 föreslår införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Det föreslagna programmet bedöms öka möjligheterna att behålla och rekrytera kompetent personal till Sandvik-koncernen samt förstärka Sandviks fokus och inriktning för att uppfylla bolagets långsiktiga affärsmål. Programmet avser också öka andelen ersättning kopplad till Sandviks resultat och främja eget aktieinnehav i Sandvik.

Sandvik Aktiebolag (publ)
Styrelsen