Protokoll

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Sandvik Aktiebolag, org. nr 556000-3468, i Stockholm den 12 december 2011

§ 1
Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Nyrén.

§ 2
Val av ordförande vid stämman

Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utsågs advokat Sven Unger.

Det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist, Bo Severin, att föra protokollet vid stämman.

§ 3
Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt Bilaga A.

Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var verkställande direktören Olof Faxander, Anders Nyrén, Fredrik Lundberg, Lars Westerberg samt Jan Kjellgren, Tomas Kärnström och Alicia Espinosa närvarande.

Det antecknades vidare att auktoriserade revisorn Fredrik Westin var närvarande.

§ 4
Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Marianne Nilsson, representant för Swedbank Robur fonder, och Bo Selling, representant för Alecta pensionsförsäkring.

§ 5
Godkännande av dagordning

Godkändes i Bilaga B angiven dagordning för stämman.

§ 6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden anmälde att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 november 2011, att det den dagen annonserats i Svenska Dagbladet, Arbetarbladet och Gefle Dagblad att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på Sandviks hemsida sedan den 9 november 2011.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Verkställande direktören Olof Faxander redogjorde för det av bolaget lämnade offentliga erbjudandet till minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Seco Tools AB.

Därefter framlades styrelsens förslag att bolagsstämman beslutar att styrelsen skall bemyndigas att till och med den 31 mars 2012, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 69 195 888 aktier att utgöra vederlag vid förvärv av aktier i Seco Tools. Bemyndigandet är således begränsat till utgivande av aktier i utbyte mot apportegendom bestående av aktier i Seco Tools.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8
Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag att bolagsstämman beslutar om ändring av styrelsens säte från Sandviken till Stockholm, varefter § 3 i bolagsordningen skall ha följande nya lydelse: "Styrelsen har sitt säte i Stockholm".

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 9
Avslutande av stämman

Då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:
Bo Severin

Justeras:
Sven Unger
Marianne Nilsson
Bo Selling