Styrelsens för Sandvik Aktiebolag förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Sandvik Aktiebolag ("Bolaget") har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i dotterbolaget Seco Tools AB ("Seco Tools"). För varje aktie av serie B i Seco Tools erbjuds 1,2 aktier i Bolaget.

För att möjliggöra fullföljande av erbjudandet, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att styrelsen skall bemyndigas att till och med den 31 mars 2012, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 69 195 888 aktier att utgöra vederlag vid förvärv av aktier i Seco Tools. Bemyndigandet är således begränsat till utgivande av aktier i utbyte mot apportegendom bestående av aktier i Seco Tools.

Sandviken i november 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)
Styrelsen