Styrelsens för Sandvik Aktiebolag förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av att Sandvik Aktiebolags huvudkontor skall flyttas från Sandviken till Stockholm, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse
§ 3

Styrelsen har sitt säte i Sandviken.

Föreslagen ändrad lydelse
§ 3

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Sandviken i november 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)
Styrelsen