Extra bolagsstämma den 12 december 2011

Sandvik AB:s extra bolagsstämma i Stockholm den 12 december 2011 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att till och med den 31 mars 2012, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 69 195 888 aktier i bolaget att utgöra vederlag vid Sandviks förvärv av aktier i Seco Tools AB, enligt det offentliga erbjudande som lämnades den 7 november 2011.

Bemyndigandet är således begränsat till utgivande av aktier i utbyte mot apportegendom bestående av aktier i Seco Tools.

Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningen skall ändras varigenom orten för styrelsens säte ändras från Sandviken till Stockholm.