Valberedning

Vid Sandvik AB:s årsstämma den 2 maj 2012 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna, varvid en grupp aktieägare ska anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclear-systemet. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen ska inför årsstämman 2013 ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelse­ledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Anders Nyberg, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa
  • Kaj Thorén, Alecta
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Anders Nyrén, Sandviks styrelseordförande

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2013 kan göra detta till valberedningens sekreterare Bo Severin (Sandviks chefsjurist) genom post ställd till Sandvik AB, att: Bo Severin, Box 510, 101 30 Stockholm eller via email: bo.severin@sandvik.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2012.

Sandviken den 8 oktober 2012

Sandvik Aktiebolag