Valberedningens yttrande

Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2013.

Valberedning har i sitt långsiktiga arbete, baserat på uppgifter från bolaget, fastställt en kravprofil för framtida styrelseledamöter när det gäller lämplig erfarenhet och kunskap, i ljuset av strävan att skapa en global företagskoncern. Kravprofilen innehåller bl.a. krav på erfarenhet från ledande befattning i internationellt verkstadsföretag eller likvärdig verksamhet. Valberedningen har under flera år och med hjälp av externa experter sökt efter lämpliga kandidater – och då framför allt kvinnor – som har lämplig erfarenhet och som uppfyller Sandviks kravprofil.

Inför årsstämman 2013 har valberedningen genom Sandvik AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens utvärdering (vilket bl.a. skett genom att en extern konsult engagerats) samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna, inbegripet kravet på oberoende ledamöter, beaktat antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag samt uppmärksammat frågan om en jämnare könsfördelning.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att den nuvarande styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap. Valberedningen har vidare funnit att antalet övriga styrelseuppdrag som respektive ledamot innehar inte hindrar ledamöterna från att aktivt delta i styrelsearbetet i Sandvik. Enligt valberedningens mening har styrelsen en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Mot denna bakgrund har valberedningen valt att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter.

Stockholm i mars 2013

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag