Styrelsens för Sandvik AB redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Sandvik AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman 2012 består av styrelsens ordförande Anders Nyrén, tillika utskottets ordförande, Lars Westerberg och Johan Karlström.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av Sandviks riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Ersättningsutskottet anser att bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka antogs av årsstämman 2012 har uppfyllt sina syften och fungerat väl. Dock har ersättningsutskottet, för att uppnå en ökad flexibilitet, föreslagit att styrelsen förelägger årsstämman 2013 förenklade riktlinjer för beslut.

Utskottet anser vidare att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är väl avvägda och marknadsmässiga.

Årsstämmorna 2011 och 2012 beslutade att för var och ett av åren anta ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner för att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen.

Utskottet har följt och utvärderat dessa aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Utskottet anser att programmen är ändamålsenliga för att kunna behålla och stimulera nyckelpersoner i koncernen samt att de är väl balanserade. Utskottet har noterat att programmen har mottagits väl.

Stockholm i januari 2013

Sandvik Aktiebolag (publ)
Styrelsen