Frångående av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av årsstämman 2012

Styrelsen har under året beslutat utnyttja sin rätt att frångå de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2012 enligt följande.

I syfte att underlätta rekryteringen har styrelsen beslutat om kontant ersättning av engångskaraktär för två medlemmar av koncernledningen, vilken har kostnadsförts under 2012.