Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2012

Valberedningen har genom Sandvik AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens utvärdering (vilket bl.a. skett genom att en extern konsult engagerats) samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter.

Frågan om jämnare könsfördelning har uppmärksammats.

Egil Myklebust har förklarat att han ej är tillgänglig för omval.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap. Valberedningens förslag innebär nyval av Jürgen M Geissinger samt omval av Olof Faxander, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Jürgen M Geissinger har bred erfarenhet från internationell verkstadsindustri och bedöms tillföra värdefull erfarenhet och kompetens till styrelsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Nyrén.

Enligt valberedningens mening innebär förslaget att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Stockholm i februari 2012

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag