Valberedningens för Sandvik AB förslag

Valberedningen föreslår att årsstämman 2012 beslutar följande.

Ordförande vid stämman:

Advokat Sven Unger.

Antal styrelseledamöter:

Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvode till styrelsen:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget 525 000 kronor
(tidigare 500 000 kronor)
Styrelsens ordförande 1 575 000 kronor
(tidigare 1 500 000 kronor)
Stämmovald ledamot i revisionsutskottet 150 000 kronor
(oförändrat)
Ordförande i revisionsutskottet 175 000 kronor
(oförändrat)
Stämmovald ledamot i ersättningsutskottet 100 000 kronor
(oförändrat)
Ordförande i ersättningsutskottet 125 000 kronor
(oförändrat)

Det noteras att årsstämman 2011 beslutade att arvode till revisor ska utgå löpande under mandattiden enligt godkänd räkning, varför något revisorsarvode inte ska föreslås stämman förrän det är aktuellt med revisorsval.

Styrelse och styrelseordförande:

Omval av styrelseledamöterna Olof Faxander, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Nyval av Jürgen M Geissinger. Omval av Anders Nyrén som styrelsens ordförande.

Egil Myklebust har förklarat att han inte är tillgänglig för omval.

Jürgen M Geissinger, född 1959, är teknologie doktor. Han är verkställande direktör för Schaeffler AG och styrelseledamot i INA-Holding Schaeffler KG samt ledamot i Supervisory Board för MTU Aero Engines Holding AG och Continental AG.

Valberedning m.m.:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclear-systemet. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande, i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.

För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget ska kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode ska utgå till valberedningen.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Stockholm i februari 2012

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag