Styrelsens för Sandvik Aktiebolag förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att för 2012 anta följande reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är ut-format för att säkerställa att Sandvik-koncernen ur ett globalt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och behålla kva-lificerade medarbetare till Sandviks koncernledning.

Koncernledningens ersättning omfattar fast lön, årlig rörlig lön och långsiktig rörlig lön, i form av kontant lön och/eller aktier i Sandvik AB. Delarna avses skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling.

Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och presta-tioner, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.

Årlig rörlig lön förutsätter uppfyllelse av årligen fastställda mål. Målen är huvudsakligen relaterade till bolagets resultat och till mätbara mål inom individens ansvarsområde. Den årliga rörliga lönen kan uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga lönen.

Den långsiktiga rörliga kontanta lönen förutsätter uppfyllelse av mätbara mål, fastställda av styrelsen, avseende vissa nyckeltal som skapar aktieägarvärde kopplade till bolagets tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet - Sandvik Value Added (SVA) - under en period om tre år. Den långsiktiga rörliga kontanta lönen kan uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga lönen.

Långsiktig rörlig ersättning ska även kunna utgå i form av aktier i Sandvik AB genom deltagande i aktierelaterat incitamentsprogram innefattande rätten att tilldelas personaloptioner och matchningsrätter. Programmet ska ha antagits av bolagsstämman med huvudsakliga villkor av innebörd att deltagande för vissa kategorier av högre ledande befattningshavare förutsätter egen investering i Sandvik-aktien, att intjänandetiden är tre år med krav på fortsatt an-ställning under den tiden samt att tilldelning ska vara relaterad till prestationskriterier kopplade till SVA.

Koncernledningens övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis i marknaden. Förmånerna utgörs av pension, bil, bostad, sjukvårdsförsäkring och avgångsvederlag.

Pensionsförmåner för koncernledningen baseras på den fasta lönen eller kontant utbetald bruttolön och ska vara förmåns- eller avgiftsbestämda. Normalt infaller pensionsåldern vid 62 års ålder. För verkställande direktören infaller pensionsåldern vid 60 år. För övriga medlemmar i koncernledningen som inte är svenska medborgare infaller pensionsåldern i enlighet med lokala regler och praxis.

Avgångsvederlag utgår, normalt sett, vid uppsägning från Sandviks sida. Verkställande direktören har en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. För övriga medlemmar i koncernledningen gäller i allmänhet en uppsägningstid om 12 månader. Avgångsvederlaget är 6 månadslöner för personer under 55 år och 12 månadslöner för personer som är 55 år och äldre, för de av koncernledningens medlemmar som är svenska medborgare. Övriga medlemmar i koncernledningen har i allmänhet 12 månadslöner i avgångsvederlag. För alla andra förmåner gäller lokal marknadspraxis i respektive land. Eventuell annan inkomst av tjänst som erhålls avräknas. Inget avgångsvederlag utgår vid uppsägning från anställdas sida.

Styrelsen ska äga rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av de föreslagna riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Stockholm i januari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)
Styrelsen