Styrelsens för Sandvik AB redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Sandvik AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman 2011 består av styrelsens ordförande Anders Nyrén, tillika utskottets ordförande, Lars Westerberg och Egil Myklebust. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av Sandviks riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Ersättningsutskottet anser att bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka antogs av årsstämman 2011 har uppfyllt sina syften och fungerat väl. Utskottet anser vidare att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är väl avvägda och marknadsmässiga.

För att ytterligare stärka sambandet mellan bolagsledningens och aktieägarnas intressen beslutade årsstämman 2011 att anta ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Utskottet har följt och utvärderat detta aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Utskottet anser att programmet är ändamålsenligt för att kunna behålla och stimulera nyckelpersoner i koncernen samt att det är väl balanserat. Utskottet har noterat att programmet har mottagits väl och att samtliga deltagare för vilka egen investering krävdes köpte Sandvik aktier för att kunna delta i programmet.

Stockholm i januari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)
Styrelsen