Protokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sandvik Aktiebolag, org.nr 556000-3468, i Sandviken den 4 maj 2010

Antal aktier Antal röster

Abrahamsson, Thure -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-, Bilaga A

§ 1
Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Clas Åke Hedström.

§ 2
Val av ordförande vid stämman

Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utsågs advokat Sven Unger.

Det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist, Bo Severin, att föra protokollet vid stämman.

§ 3
Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt godkänna avprickning vid entréerna på förteckningen över i laga tid anmälda aktieägare och ombud för aktieägare såsom förfarande vid upprättande av röstlängd.

Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande, Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson, Simon Thompson samt Jan Kjellgren, Tomas Kärnström och Bo Westin.

Det antecknades vidare att auktoriserade revisorn Caj Nackstad var närvarande.

Godkändes den i ovannämnda Bilaga A intagna förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd på stämman.

§ 4
Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Ossian Ekdahl, representant för Andra AP-fonden och Lars Holgersson, representant för Livförsäkringsaktiebolaget Skandia.

§ 5
Godkännande av dagordning

Godkändes i Bilaga B angiven dagordning för stämman.

§ 6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden anmälde, att kallelse till stämman varit införd den 30 mars 2010 i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Arbetarbladet och i Gefle Dagblad.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning utlyst.

§ 7
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2009 avgivna årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, Bilaga C.

Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för år 2008, Bilaga C (sid. 87), samt revisorernas yttrande om huruvida de riktlinjer som förra årets stämma beslutade om följts, Bilaga D (PDF, ). I samband härmed redogjorde styrelsens ordförande för styrelsearbetet. Auktoriserade revisorn Caj Nackstad redogjorde kortfattat för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.

§ 8
Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Lars Pettersson lämnade en redogörelse för Sandvik-koncernen och dess utvecklingsmöjligheter.

Av aktieägare väckta frågor besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 9
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Upptogs till behandling fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning för dels moderbolaget, dels koncernen.

Beslöt stämman att fastställa moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.

§ 10
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattade. I detta beslut deltog icke verkställande direktören, övriga ledamöter och suppleanter.

§ 11
Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att

till förfogande stående balanserade vinstmedel 7 820 902 241
samt årets vinst 3 751 267 492
Kronor 11 572 169 733

skulle disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas en (1) krona per aktie 1 186 287 175
i ny räkning överföres 10 385 882 558
Kronor 11 572 169 733

Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 7 maj 2010 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknades komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2010.

§ 12
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete

Carl-Olof By redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter samt för hur valberedningens arbete bedrivits under året.

Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara åtta och att ingen suppleant skulle utses.

§ 13
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna skulle utgå med till ordföranden 1 350 000 kronor och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, 450 000 kronor vardera.

Stämman beslöt vidare att arvode till ordföranden i Revisionsutskottet skall utgå med 150 000 kronor samt att arvode till övriga stämmovalda medlemmar i Revisionsutskottet skall utgå med 125 000 kronor. Till ordföranden i Ersättningsutskottet beslöt stämman att arvode skall utgå med 100 000 kronor och till övriga stämmovalda medlemmar i Ersättningsutskottet skall arvode utgå med 75 000 kronor.

Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt räkning.

§ 14
Val av styrelse och styrelseordförande

Vid härefter företagna val omvaldes till styrelseledamöter:

Georg Ehrnrooth
Fredrik Lundberg
Hanne de Mora
Egil Myklebust
Anders Nyrén
Lars Pettersson
Simon Thompson

Nyval av Lars Westerberg.

Anders Nyrén valdes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att de fackliga organisationerna till ordinarie styrelseledamöter i bolaget utsett Jan Kjellgren och Tomas Kärnström samt till suppleanter Alicia Espinosa och Bo Westin.

§ 15
Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2011

Framlades förslag till valberedning m.m. för årsstämman 2011, enligt Bilaga E.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 16
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, enligt Bilaga F.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17
Avslutande av stämman

Clas Åke Hedström avtackades för hans tid i bolaget och dess styrelse.
Då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:
Bo Severin

Justeras:
Sven Unger
Ossian Ekdahl
Lars Holgersson