Kallelse och dagordning

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma tisdagen den 4 maj 2010 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 15, Sandviken.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare, som vill delta i stämman, skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2010, dels anmäla sitt deltagande i stämman till Sandvik AB senast tisdagen den 27 april 2010.

Anmälan om deltagande i stämman skall göras till Sandvik AB, Koncernstab Juridik, 811 81 Sandviken, per telefon 026-26 09 40 vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00, per fax 026-26 10 86 eller via internet på bolagets hemsida www.sandvik.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tisdagen den 27 april 2010 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.

V.v. att vid anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten skickas in före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.sandvik.se (se länk till höger).

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Anförande av verkställande direktören.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
 11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen samt beslut om avstämningsdag.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 14. Val av styrelse och styrelseordförande.Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2011.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om en (1) krona per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 7 maj 2010. Om stämman så beslutar, beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 12 maj 2010.

Valberedningens förslag

Valberedningen utgörs av dess ordförande Carl-Olof By, Industrivärden, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensions­stiftelse och Pensionskassa, Staffan Grefbäck, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder samt Sandviks styrelseordförande Clas Åke Hedström.

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 Advokat Sven Unger till ordförande vid stämman.

Punkt 12 Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13
Oförändrat arvode till styrelsen och revisor:

 • Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget 450.000 kronor
 • Styrelsens ordförande 1.350.000 kronor
 • Stämmovald ledamot som ingår i Revisionsutskottet 125.000 kronor
 • Ordförande i Revisionsutskottet 150.000 kronor
 • Stämmovald ledamot som ingår i Ersättningsutskottet 75.000 kronor
 • Ordförande i Ersättningsutskottet 100.000 kronor
 • Arvode till revisor enligt räkning

Punkt 14
Nyval av Lars Westerberg som styrelseledamot och omval av styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Simon Thompson. Till styrelsens ordförande föreslås Anders Nyrén. Clas Åke Hedström har förklarat att han önskar avgå i styrelsen efter sexton år, varav åtta år som ordförande och sammanlagt fyrtiofem år i Sandviks tjänst i olika ledande befattningar.

Lars Westerberg är född 1948, civilingenjör och civilekonom. Lars Westerberg har varit verkställande direktör och koncernchef i Autoliv Inc. 1999-2007, i Gränges AB 1994-1999 och i ESAB 1991-1994. Dessförinnan innehade han olika positioner inom ESAB och ASEA från 1972. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Autoliv Inc., Husqvarna AB och Vattenfall AB samt styrelseledamot i SSAB AB och AB Volvo.

Punkt 15
Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti 2010, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisorn, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2012 jämte dess uppdrag.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.

För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är utformat för att säkerställa att Sandvik-koncernen ur ett globalt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till Sandviks koncernledning.

Koncernledningens ersättning omfattar fast lön, årlig variabel lön och långsiktig variabel lön. Delarna avses skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling.

Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.

För erhållande av årlig variabel lön förutsätts uppfyllelse av årligen fastställda mål. Målen är relaterade till företagets resultat och till mätbara mål inom individens ansvarsområde. För koncernledningen kan den årliga variabla delen uppgå till maximalt 50-75 % av den fasta lönen.

Den långsiktiga variabla lönen förutsätter uppfyllelse av mätbara mål, satta av styrelsen, avseende vissa nyckeltal som skapar aktieägarvärde kopplat till bolagets tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet under en period om tre år. För koncernledningen är maximal utbetalning av långsiktig variabel lön 45-50 % av årlig fast lön.

Koncernledningens övriga förmåner skall motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis i marknaden. Förmånerna utgörs av pension, bil, bostad, sjukvårdsförsäkring och avgångsvederlag.

Pensionsförmåner för koncernledningen baseras på den fasta lönen eller kontant utbetald bruttolön och skall vara förmåns- eller avgiftsbestämda. Normalt infaller pensionsåldern vid 62 års ålder. För verkställande direktören infaller pensionsåldern vid 60 år.

Avgångsvederlag utgår, normalt sett, vid uppsägning från Sandviks sida. Från avgångsvederlaget, som är mellan 12 till 18 månadslöner för personer under 55 år och mellan 18 till 24 månadslöner för personer över 55 år, avräknas eventuell annan inkomst av tjänst. Inget avgångsvederlag utgår vid uppsägning från anställdas sida.

Styrelsen skall äga rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Handlingar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns på bolagets hemsida. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga senast fr.o.m. den 9 april 2010 hos Sandvik AB och på bolagets hemsida www.sandvik.se. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 1.186.287.175 aktier och röster.

Program för aktieägare

Inregistreringen till stämman börjar kl. 15.00. Utdelning av Haglund-medaljen sker ca kl. 16.20. Kaffe kommer att serveras kl. 15.00-16.45.

Sandviken i mars 2010
Sandvik Aktiebolag (publ)
Styrelsen