Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2010

Valberedningen har genom Sandvik AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter.

Frågan om jämnare könsfördelning har uppmärksammats. Ett omfattande arbete att identifiera kvinnor med lämplig erfarenhet och kunskap för att ingå i Sandvik AB:s styrelse har genomförts. Till följd av andra engagemang har emellertid de tillfrågade personerna förklarat att de inte för närvarande har möjlighet att ingå i Sandvik AB:s styrelse.

Clas Åke Hedström har förklarat att han önskar avgå ur Sandvik AB:s styrelse efter sexton år, varav åtta år som ordförande.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap. Valberedningens förslag innebär nyval av Lars Westerberg och omval av Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Pettersson. Lars Westerberg har lämplig erfarenhet och kunskap från flera internationella verkstadsföretag. Anders Nyrén, nu vice ordförande i styrelsen, föreslås bli ny styrelseordförande efter Clas Åke Hedström som lämnar styrelsen.

Enligt valberedningens mening innebär förslaget att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Stockholm i mars 2010

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag