Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 Advokat Sven Unger till ordförande vid stämman.

Punkt 12
Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13
Oförändrat arvode till styrelsen och revisor:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget 450.000 kronor
Styrelsens ordförande 1.350.000 kronor
Stämmovald ledamot som ingår i Revisionsutskottet 125.000 kronor
Ordförande i Revisionsutskottet 150.000 kronor
Stämmovald ledamot som ingår i Ersättningsutskottet 75.000 kronor
Ordförande i Ersättningsutskottet 100.000 kronor
Arvode till revisor enligt räkning

Punkt 14
Nyval av Lars Westerberg som styrelseledamot och omval av styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Simon Thompson. Till styrelsens ordförande föreslås Anders Nyrén. Clas Åke Hedström har förklarat att han önskar avgå i styrelsen efter sexton år, varav åtta år som ordförande och sammanlagt fyrtiofem år i Sandviks tjänst i olika ledande befattningar.

Lars Westerberg är född 1948, civilingenjör och civilekonom. Lars Westerberg har varit verkställande direktör och koncernchef i Autoliv Inc. 1999-2007, i Gränges AB 1994-1999 och i ESAB 1991-1994. Dessförinnan innehade han olika positioner inom ESAB och ASEA från 1972. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Autoliv Inc., Husqvarna AB och Vattenfall AB samt styrelseledamot i SSAB AB och AB Volvo.

Punkt 15
Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti 2010, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisorn, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2012 jämte dess uppdrag.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.

För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

Sandviken i mars 2010

Sandvik Aktiebolag (publ)
Valberedningen i Sandvik AB