Årsstämma 2010

Sandvik AB:s årsstämma i Sandviken den 4 maj beslutade om utdelning av 1:00 krona per aktie för år 2009. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till fredagen den 7 maj. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 12 maj.

Lars Pettersson, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2009 och utvecklingen under årets första kvartal. Presentationen omfattade en redogörelse för koncernens affärsmodell och framtida utveckling. Det växande energibehovet i världen erbjuder många möjligheter för Sandvik att utveckla produkter och tjänster med högt kundvärde till en global kundkrets och därigenom goda möjligheter för lönsam tillväxt. Även koncernens utveckling på den växande kinesiska marknaden belystes.

Styrelse

Till ledamöter av styrelsen nyvaldes Lars Westerberg samt omvaldes Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson samt Simon Thompson. Anders Nyrén valdes till ny styrelseordförande.

Clas Åke Hedström avtackades efter sexton år i styrelsen, varav åtta år som ordförande.

Personalorganisationerna har till arbetstagarrepresentanter utsett Tomas Kärnström och Jan Kjellgren samt till suppleanter Alicia del Carmen Espinosa och Bo Westin.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att de för bolaget kända fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti 2010 skall utse en ledamot vardera och att dessa samt styrelsens ordförande, även sammankallande, skall utgöra valberedning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning m.m. till ledande befattningshavare skall gälla.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter årsstämman. Revisionsutskottet utgörs av Hanne de Mora, ordförande, Anders Nyrén och Simon Thompson. Ersättningsutskottet utgörs av Anders Nyrén, ordförande, Georg Ehrnrooth och Egil Myklebust.

Wilhelm Haglund-medaljen

Gunnar Jansson och Claes Andersson, Sandvik Coromant, har utsetts till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen. Produktutvecklarna har hittat en ny unik utformning av skär och hållare för gängsvarvning, som ökar stabiliteten och därmed också möjligheten att öka avverkningshastigheten och minska antalet passeringar. Lösningen är skyddad av två patent. Gängning är en av de mest svårlösta applikationerna inom svarvning och Sandvik Coromant ser nu goda möjligheter att väsentligt öka sina marknadsandelar med god lönsamhet.

"AlttextClaes Andersson (t v) och Gunnar Jansson, Sandvik Coromant, valdes till årets produktutvecklare och fick Haglund-medaljen.

Sandviken den 4 maj 2010

Sandvik Aktiebolag (publ)