Protokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sandvik Aktiebolag, org.nr 556000-3468, i Sandviken tisdagen den 28 april 2009

Antal aktier Antal röster

Adler, Monica -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-, Bilaga A

§ 1
Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Clas Åke Hedström.

§ 2
Val av ordförande vid stämman

Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utsågs advokat Sven Unger.

Det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist, Bo Severin, att föra protokollet vid stämman.

§ 3
Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt godkänna avprickning vid entréerna på förteckningen över i laga tid anmälda aktieägare och ombud för aktieägare såsom förfarande vid upprättande av röstlängd.

Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande, Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson samt Jan Kjellgren, Tomas Kärnström, Mette Ramberg och Bo Westin.

Det antecknades vidare att auktoriserade revisorerna Caj Nackstad och George Pettersson var närvarande.

Godkändes den i ovannämnda Bilaga A intagna förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd på stämman.

§ 4
Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs John Hernander, representant för AMF Pension och Ossian Ekdahl, representant för Första och Tredje AP-fonden.

§ 5
Godkännande av dagordning

Godkändes i Bilaga B angiven dagordning för stämman.

§ 6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden anmälde, att kallelse till stämman varit införd den 23 mars 2009 i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Arbetarbladet och i Gefle Dagblad.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning utlyst.

§ 7
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2008 avgivna årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, Bilaga C.

Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för år 2008, Bilaga C (PDF, 31 kB) (sid. 85), samt revisorernas yttrande om huruvida de riktlinjer som förra årets stämma beslutade om följts, Bilaga D (PDF, ). I samband härmed redogjorde styrelsens ordförande för styrelsearbetet. Auktoriserade revisorn Caj Nackstad redogjorde kortfattat för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.

§ 8
Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Lars Pettersson lämnade en redogörelse för Sandvik-koncernen och dess utvecklingsmöjligheter.

Av aktieägare väckta frågor besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 9
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Upptogs till behandling fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning för dels moderbolaget, dels koncernen.

Beslöt stämman att fastställa moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.

§ 10
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattade. I detta beslut deltog icke verkställande direktören, övriga ledamöter och suppleanter.

§ 11
Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att

till förfogande stående balanserade vinstmedel 5 303 563 706
samt årets vinst 5 749 736 652
Kronor 11 053 300 358

skulle disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas 3 kronor 15 öre per aktie 3 736 804 601
i ny räkning överföres 7 316 495 757
Kronor 11 053 300 358

Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 4 maj 2009 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknades komma att utsändas av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) den 7 maj 2009.

§ 12
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer och i anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete

Carl-Olof By redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer samt för hur valberedningens arbete bedrivits under året.

Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara åtta och att ingen suppleant skulle utses.

§ 13
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna skulle utgå med till ordföranden 1 350 000 kronor och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, 450 000 kronor vardera. Stämman beslöt även att arvode till vice ordföranden skulle utgå med 900 000 kronor.

Stämman beslöt vidare att arvode till ordföranden i Revisionsutskottet skall utgå med 150 000 kronor samt att arvode till övriga medlemmar i Revisionsutskottet skall utgå med 125 000 kronor. Till ordföranden i Ersättningsutskottet beslöt stämman att arvode skall utgå med 100 000 kronor och till övriga medlemmar i Ersättningsutskottet skall arvode utgå med 75 000 kronor. Det sammanlagda arvodet uppgår – om styrelsen behåller nuvarande antal ledamöter i respektive utskott - till 5 150 000 kronor, d.v.s. oförändrat i förhållande till föregående års stämmobeslut.

Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt räkning.

§ 14
Val av styrelse och styrelseordförande

Vid härefter företagna val omvaldes

till styrelseledamöter:

Hanne de Mora
Georg Ehrnrooth
Clas Åke Hedström
Fredrik Lundberg
Egil Myklebust
Anders Nyrén
Lars Pettersson
Simon Thompson

Clas Åke Hedström valdes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att de fackliga organisationerna till ordinarie styrelseledamöter i bolaget utsett Jan Kjellgren och Tomas Kärnström samt till suppleanter Mette Ramberg och Bo Westin.

§ 15
Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2010

Framlades förslag till valberedning m.m. för årsstämman 2010, enligt Bilaga E.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 16
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, enligt Bilaga F.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna avstod från att rösta i denna fråga.

§ 17
Avslutande av stämman

Då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:
Bo Severin

Justeras:
Sven Unger
John Hernander
Ossian Ekdahl