Valberedningens yttrande

Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2009

Valberedningen har genom Sandvik AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Frågan om jämnare könsfördelning har uppmärksammats. Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap varför valberedningens förslag innebär omval av samtliga styrelseledamöter.

Enligt valberedningens mening innebär förslaget att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.