Valberedningens förslag

Valberedningen i Sandvik AB ("bolaget") föreslår att årsstämman den 28 april 2009 fattar beslut om följande:

Advokat Sven Unger till ordförande vid stämman.

Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Oförändrat arvode till styrelsen och revisor:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget 450.000 kronor
Styrelsens ordförande 1.350.000 kronor
Vice ordförande 900.000 kronor
Stämmovald ledamot som ingår i Revisionsutskottet 125.000 kronor
Ordförande i Revisionsutskottet 150.000 kronor
Stämmovald ledamot som ingår i Ersättningsutskottet 75.000 kronor
Ordförande i Ersättningsutskottet 100.000 kronor
Arvode till revisor enligt räkning

Omval av styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Lars Pettersson, Simon Thompson och Clas Åke Hedström. Till styrelsens ordförande föreslås Clas Åke Hedström (omval).

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti 2009, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisorn, förslag till styrelse och styrelseordförande, samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2011 jämte dess uppdrag.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.

För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

Sandviken i mars 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)
Valberedningen i Sandvik AB